INSTITUT NÁHRADNÍHO VÝŽIVNÉHO PLNÍ SVŮJ ÚČEL

Autor: Mgr. Zuzana Carvová, 29. 9. 2021

INSTITUT NÁHRADNÍHO VÝŽIVNÉHO PLNÍ SVŮJ ÚČEL INSTITUT NÁHRADNÍHO VÝŽIVNÉHO PLNÍ SVŮJ ÚČEL

S institutem náhradního výživného se setkáváme již několik měsíců a zdá se, že prozatím plní svůj účel, pro který byl, po dlouhé době, 1.července 2021 zaveden. Dle sdělení mluvčí Úřadu práce Kateřiny Beránkové a tiskového oddělení Ministerstva práce a sociálních věcí bylo za první měsíc účinnosti zákona o náhradním výživném, tj. za měsíc červenec, na příslušné pobočky Úřadu práce, podáno 1.821 žádostí od samoživitelek a samoživitelů a celkově bylo prozatím vyplaceno náhradní výživné ve výši 1.829.803 Kč. V současné době, tedy dva měsíce od účinnosti zákona, evidují pobočky úřadů práce více než 3.300 žádostí.

Mezi prvními žadateli o náhradní výživné byla převaha žádostí od žen, a to přesněji 86 % ze všech zaslaných žádostí a od mužů bylo přijato 14 % žádostí. Náhradní výživné bylo prozatím přiznáno více než čtvrtině žadatelů, a to v případě, že žádost o náhradní výživné splňovala veškeré podmínky a současně s ní byly doloženy všechny nezbytné dokumenty. Žádosti, které prozatím nebyly vyřízeny, byly pozdrženy z důvodu absence některého z nezbytných dokumentů či z důvodů chyb v zaslaných žádostech. Ve valné většině případů, došlo k absenci prokázaného vymáhání výživného od povinných ještě před podáním žádosti o náhradní výživné.

Pro ujasnění v tomto odstavci shrneme podmínky, které je nezbytné splnit pro přiznání dávky náhradního výživného. Nejdůležitější podmínkou je podání žádosti o náhradní výživné. Žádost musí být podána na příslušnou pobočku Úřadu práce, kterou je pobočka nacházející se v místě trvalého bydliště oprávněného, tj. dítěte. Žádost, jejíž formulář je k dostání na každé pobočce Úřadu práce, musí obsahovat iniciály žadatele – dítěte a zákonného zástupce žadatele, iniciály osoby povinné k hrazení výživného, údaje o exekučním řízení či výkonu soudního rozhodnutí a způsob vyplácení náhradního výživného. Spolu s žádostí je důležité doložit následující dokumenty:

  • Rozsudek o výživném s doložkou právní moci a vykonatelnosti, který určuje výši výživného
  • Potvrzení o částečné nebo žádné úhradě výživného
  • Potvrzení, že dlužné výživné bylo přihlášeno do exekučního řízení – vyrozumění o zahájení exekuce apod.
  • Potvrzení, že dítě splňuje definici nezaopatřeného dítěte – například potvrzení o studiu.

Co se dokumentů týče, je důležité podotknout, že každá pobočka Úřadu práce, přistupuje k dokumentům v praxi bohužel stále individuálně. Některé pobočce postačí k prokázání snahy o vymáhání v rámci exekučního řízení samotný odeslaný exekuční návrh a některá pobočka vyžaduje striktně usnesení o zahájení exekučního řízení. Je proto nezbytné se předem informovat, jaký dokument požaduje právě Vaše pobočka Úřadu práce, a to minimálně do doby sjednocení požadavků na doklad o přihlášení do exekučního řízení. 

Jakmile bude žádost vyplněná a k dispozici budou všechny potřebné dokumenty, může být žádost podána na příslušnou pobočku Úřadu práce, a to buď v listinné podobě či v podobě elektronické s elektronickým podpisem anebo prostřednictvím datové schránky. Úřad práce má následně 30 dní na posouzení žádosti, kdy při splnění všech podmínek bude žádost schválena a náhradní výživné začne být vypláceno způsobem, který byl uveden v žádosti. Pokud bude žádost obsahovat nějaký nedostatek či zde nebude některý ze shora uvedených dokumentů, bude žadatel vyzván k jeho doplnění. Pokud žadatel nebude splňovat podmínky pro výplatu náhradního výživného, bude žádost zamítnuta a náhradní výživné nebude přiznáno.

Institut náhradního výživného se postupně dostává do povědomí více lidí a my věříme, že tento institut poskytne pomoc mnoha samoživitelkám a samoživitelům, kterým povinný k úhradě výživného žádné výživné nehradí, či hradí jen z části a nedostává se jim tak potřebné podpory a pomoci při výchově a nezbytné starosti o děti.

Pokud si nevíte s žádostí o náhradní výživné rady, či si nejste jisti, zda na náhradní výživné máte nárok, neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.

Sdílej článek:

Doporučené články

NOVELA ZÁKONA O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH OMEZÍ MOŽNOSTI VYUŽÍVÁNÍ TELEMARKETINGU

Je některou z Vašich obchodních praktik i telemarketing, tedy přímé oslovování potenciálních zákazníků prostřednictvím telefonu s nabídkou Vašich výrobků nebo služeb? Pokud jste na otázku odpovědě...Více

PŘEMÝŠLELI JSTE O INSTALACI FALEŠNÝCH KAMER NA PRACOVIŠTI? MŮŽE SI NA VÁS DOŠLÁPNOUT INSPEKTORÁT PRÁCE!

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) ve své nedávné tiskové zprávě informoval, že instalace atrapy kamerového systému na pracovišti sice není porušením obecného nařízení o ochraně osobních údajů...Více

©2020

Design by RVLT