ZMĚNY V EXEKUCÍCH Z POHLEDU VĚŘITELE OD 1. 1. 2022

Autor: Mgr. Veronika Kaplanová, 1. 12. 2021

ZMĚNY V EXEKUCÍCH Z POHLEDU VĚŘITELE OD 1. 1. 2022 ZMĚNY V EXEKUCÍCH Z POHLEDU VĚŘITELE OD 1. 1. 2022

Pokud v rámci exekučního řízení vymáháte svou pohledávku, neměla by vás minout novela č. 286/2021 Sb., kterou se mění občanský soudní řád a exekuční řád, a kterou dochází k významným změnám ve vedení exekucí. Novela vejde v účinnost 1. 1. 2022. V tomto článku shrnujeme nejvýznamnější změny exekucí, které nás v roce 2022 čekají.

Pro přehlednost doplňujeme, že v exekučním řízení je věřitel označován jako oprávněný a dlužník jako povinný.

Zastavení dlouhodobě bezvýsledných exekucí

Velmi významnou změnou je, že budou zastaveny exekuce, u kterých v období 6 let od jejich zahájení nebyla vymožena částka, která by postačovala alespoň k pokrytí nákladů exekuce. Výjimku tvoří ty exekuce, ve kterých byla postižena nemovitost dlužníka.

Jak bude proces zastavení exekuce probíhat?

Nejprve exekutor oprávněného vyzve, aby se ve lhůtě 30 dní vyjádřil, zda se zastavením exekuce souhlasí. Pokud bude oprávněný se zastavením souhlasit, nebo se v této lhůtě nevyjádří, exekutor exekuci zastaví.

Pokud bude oprávněný trvat na pokračování exekuce, bude povinen exekutorovi složit zálohu na další vedení exekuce. Od této povinnosti jsou zproštěni oprávnění, kteří vymáhají specifické pohledávky jako je výživné pro nezletilé dítě nebo náhrada újmy způsobené pracovním úrazem. Ve výjimečných případech může být oprávněný zproštěn povinnosti složit zálohu z důvodu osobních či majetkových poměrů.

Po složení zálohy na další vedení exekuce se lhůta pro vedení exekuce prodlouží o další 3 roky. Prodloužit dobu vedení exekuce bude možné nejvýše dvakrát, a pokud nebude ani v této době v exekuci vymoženo žádné plnění, exekuce bude zastavena. Dlouhodobě bezvýsledné exekuce bude tedy možné vést nejdéle 12 let.

K zastavování dlouhodobě bezvýsledných exekucí dle novely exekutoři přistoupí nedříve od počátku roku 2023.

Pohledávky s jistinou do 1500 Kč

Odlišný postup bude aplikován u dlouhodobě bezvýsledných exekucí, u kterých jistina tvoří částku nejvýše 1500 Kč.

V těchto exekucích, ve kterých nebylo v posledních 3 letech nic vymoženo, exekutor vyzve do konce března 2022 oprávněného ke složení zálohy na další vedení exekuce, a pokud tuto zálohu oprávněný nesloží, bude exekuce zastavena. Pokud oprávněný zálohu složí, bude exekuce vedena po dobu dalších 3 let.

Za exekuce, které budou takto zastaveny, náleží oprávněným náhrada ve výši 30 % jistiny, která bude poskytována ve formě slevy na dani z příjmů.

Změna započítávání vymoženého plnění na jednotlivé části dluhu

Podle současné právní úpravy se finanční prostředky vymožené v exekuci započítávají nejdříve na úroky a až poté na jistinu. Kvůli  tomu v současnosti nedochází primárně k umořování jistiny, a proto výše dluhů povinným stále narůstá, přestože je povinní postupně splácí.

Nově se vymožené plnění nejprve započte na náklady vedení exekuce, poté na jistinu, pak na úroky, na úroky z prodlení a nakonec na náklady oprávněného. Díky této úpravě nebude povinným dluh narůstat tak rychle, jako tomu bylo dosud.

Změny pro zaměstnavatele (plátce mzdy)

Vzhledem k tomu, že plnění povinností v rámci exekučního řízení je pro zaměstnavatele spojeno s relativně vysokou administrativní zátěží, budou mít zaměstnavatelé nově nárok na paušálně stanovenou náhradu nákladů spojených se strháváním srážek ze mzdy povinného, která činí 50 Kč za každý měsíc, v němž jsou srážky ze mzdy prováděny, a to bez ohledu na počet exekucí nebo oprávněných povinného. Tuto paušální náhradu nákladů si bude zaměstnavatel sám přednostně odečítat. Náhrada nákladů bude poskytována za exekuce zahájené po 1. 1. 2022.

Nově je také pro zaměstnavatele povinných stanovena povinnost sdělit na žádost exekutora údaje o mzdě povinného a srážkách ze mzdy povinného.

Máte vůči někomu pohledávku, kterou chcete vymoct, ale nevíte jak na to? Nebo je ohledně vaší pohledávky již vedeno exekuční řízení a potřebujete poradit? Neváhejte se na nás obrátit, v MACEK.LEGAL vám rádi pomůžeme.

Sdílej článek:

Doporučené články

ZTRATILI JSTE PŘÍSTUP DO DATOVÉ SCHRÁNKY? LZE JEJ JEDNODUŠE ZÍSKAT ZPĚT

Ztratili jste omylem své přístupové údaje do datové schránky? Nemusíte zoufat. K dispozici máte několik možností, jak jednoduše přístup získat zpět. S vyřízením nových přístupových údajů nicméně n...Více

REZERVACE NEMOVITOSTI – JAK MÁ VYPADAT REZERVAČNÍ SMLOUVA, KDY JI PODEPSAT A JAK FUNGUJE REZERVAČNÍ POPLATEK

Nevíte, jaký význam má rezervační smlouva při nákupu a prodeji nemovitosti? Zajímá vás, na co si dát pozor, než ji podepíšete a uhradíte rezervační poplatek?  Na toto téma hovořila naše advokátk...Více

©2020

Design by RVLT