VELKÁ NOVELA ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH - ÚVOD

Autor: Mgr. Zuzana Burdová, 23. 11. 2020

VELKÁ NOVELA ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH - ÚVOD

Jste společníkem nebo jednatelem společnosti s ručením omezeným, akcionářem akciové společnosti nebo jakkoliv působíte v jiné formě obchodní společnosti? V sérii našich článků týkajících se tzv. velké novely zákona o obchodních korporacích se dozvíte o nejdůležitějších změnách, které by Vám neměly uniknout. Řeč je o novele č. 33/2020 Sb., prostřednictvím které byl změněn nejen zákon o obchodních korporacích, ale také občanský zákoník, zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, jakož i další související zákony.

Od kdy budou změny platit a do kdy máte povinnost je uvést v život

Novela nabude účinnosti dne 1. 1. 2021. Neznamená to ovšem, že byste do tohoto termínu museli veškeré změny ve Vaší společnosti zavést. Od účinnosti novely, tedy od 1. 1. 2021, běží společnosti lhůta 1 roku, ve které mají společnosti povinnost uvést svá zakladatelská právní jednání (společenské smlouvy, zakladatelské listiny, popř. stanovy) do souladu s novelou. Dále běží od stejného okamžiku lhůta 6 měsíců, ve které je nutné provést zápis dosud nezapisovaných skutečností do obchodního rejstříku a uložit do sbírky listin listiny, které se dosud neukládali.

Důvody a cíle novelizace

Novela má dle zákonodárců přinést zejména odstranění nepřesností či nejasností v textu dotčených zákonů, zjednodušení a transparentnost fungování obchodních korporací, odstranění nejasností týkajících se monistického systému vnitřní správy akciových společností a napomoci vyřešit problémy tzv. neaktivních společností.

Mimo to ale novela přinese také hodně práce nám právníkům, neboť v důsledku těchto změn bude nutné změnit společenské smlouvy a zakládací listiny s.r.o., stanovy a.s., jakož učinit i jiné právní úkony, které si bezpochyby vyžádání potřebu právní pomoci.

Jaké změny tedy novela přinese?

Novela přinese podstatné změny ve fungování společností, zejména nový způsob splacení peněžitého vkladu u tzv. nízkokapitálových s.r.o. (s.r.o. se základním kapitálem do 20 000 Kč), povinnost zmocnění fyzické osoby jako zástupce právnické osoby, která je členem voleného orgánu kapitálové společnosti, změnu právní formy vypuštění některých náležitostí zakladatelských právních jednání po vzniku s.r.o., možnost soudu zrušit neaktivní společnosti a zrušení funkce statutárního ředitele u akciových společností. Podstatu těchto změn pro Vás rozebereme v nadcházejícím článku s názvem „Velká novela zákona o obchodních korporacích - podstatné změny ve fungování společností“, který na našem blogu vyjde v týdnu od 23. 11. 2020 do 27. 11. 2020.

V článku s názvem „Velká novela zákona o obchodních korporacích - podstatné změny týkající se orgánů společností“ Vám přiblížíme změny týkající se smlouvy o výkonu funkce, odstoupení z funkce člena voleného orgánu, nové povinnosti osob, které fakticky vykonávají funkci člena voleného orgánu, ač jím oficiálně nejsou, možnost společníka s tzv. vysílacím právem jmenovat jednatele bez součinnosti valné hromady, zjednodušení rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam), možnost společníka nechat se na valné hromadě doprovázet další osobou, dodatečný souhlas společníka s rozhodnutím valné hromady, nové podmínky protestu na valné hromadě nebo novou povinnost uchovávat zápisy z jednání nejvyšších orgánů. Na tento článek se na našem blogu můžete těšit v týdnu od 30. 11. 2020 do 5. 12. 2020.

A nakonec z článku s názvem „Velká novela zákona o obchodních korporacích - další podstatné změny“ se dozvíte, co se změnilo v souvislosti se zprávou o vztazích, se zástavou podílu a jinými věcnými právy spojenými s podílem, nové podmínky rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů, novinky týkající se společnické žaloby, jak se rozšířily důvody, pro které je společníkovi upřeno právo vykonávat hlasovací právo, jak se změnil zákaz konkurence, co je nového u mzdy a jiného plnění zaměstnanci, který je současně i členem statutárního orgánu společnosti, a další změny, s kterými Vás na našem blogu seznámíme v týdnu od 7. 12. 2020 do 11. 12. 2020.

Závěr

Změn se chystá hodně a možná jste z toho už teď nervózní. Ale nebojte se, v sérii výše uvedených článků Vás s podstatnými změnami po lopatě seznámíme a poradíme Vám, co bude třeba v jejich souvislosti udělat. A to, co poté bude třeba udělat, pro Vás samozřejmě rádi právně zajistíme.

Sdílej článek:

Doporučené články

NOVÝ ZÁKON O EVIDENCI SKUTEČNÝCH MAJITELŮ – SANKCE ZA PORUŠENÍ POVINNOSTÍ

V předešlém článku jsme se zaměřili na hlavní změny, které přináší nový zákon o evidenci skutečných majitelů. V dnešním článku bychom Vás rádi upozornili na sankce, které budou nově tímto zákonem ...Více

NOVÝ ZÁKON O EVIDENCI SKUTEČNÝCH MAJITELŮ PŘINÁŠÍ NOVÉ POVINNOSTI PRO PODNIKATELE

Dne 3. února 2021 byl ve Sbírce zákonů pod číslem 37/2021 Sb. vyhlášen dlouho očekávaný zákon o evidenci skutečných majitelů. Hlavním smyslem tohoto zákona je transpozice tzv. 5. AML směrnice (smě...Více

©2020

Design by RVLT