Zásady zpracování osobních údajů

Společnost MACEK.LEGAL s.r.o., advokátní kancelář, IČO: 19543166, se sídlem Haštalská 1072/6, Praha 1 – Staré Město, provozovatel webové stránky www.macek.legal (dále jen „Správce“) v rámci své činnosti spravuje a zpracovává osobní údaje níže uvedených subjektů údajů.

Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) slouží pro Vaši informaci o okolnostech zpracování osobních údajů a o právech, která ve vztahu k tomuto zpracování máte.

Správce zpracovává vaše osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

2. Správce zpracovává  osobní údaje za následujícími účely, v rozsahu, po určitou dobu a na základě následujících právních důvodů:

Zpracování osobních údajů klientů:

a) Poskytování právních služeb a plnění smluvních povinností vůči klientům.

Rozsah údajů: zejména jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště, fakturační adresa, popř. IČO, adresa sídla, obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení a další údaje v rozsahu nezbytném pro řádné poskytování právních služeb.

Doba zpracování: po dobu trvání smluvního vztahu s klientem.

Právní důvod: plnění smlouvy o poskytování právních služeb.

b) Vedení klientského spisu a dokumentace o případech dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stavovských předpisů, daňových a dalších předpisů.

Rozsah údajů: zejména jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště, fakturační adresa, popř. IČO, adresa sídla, obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení a další údaje v rozsahu nezbytném pro řádné poskytování právních služeb.

Doba zpracování: po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu s klientem, nestanoví-li právní předpisy delší dobu.

Právní důvod: plnění právních povinností.

c) Vedení dokumentace v případě provádění identifikace a kontroly klienta v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“)

Rozsah údajů: zejména všechna jména a příjmení, rodné číslo, datum narození, místo narození, státní občanství, trvalý nebo jiný pobyt, pohlaví, kontaktní údaje (telefonní číslo a emailová adresa), číslo a druh průkazu totožnosti, příp. IČO, obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a IČO.

Doba zpracování: po dobu 10 let od uskutečnění sledovaného obchodu nebo obchodního vztahu.

Právní důvod: plnění právních povinností.

d) Uplatnění nároků Správce vůči klientům po ukončení smluvního vztahu.

Rozsah údajů: zejména jméno, příjmení, datum narození, IČO, adresa trvalého bydliště nebo sídla a další údaje o poskytnutých právních službách.

Doba zpracování: po dobu trvání promlčecích lhůt.

Právní důvod: oprávněný zájem Správce.

e) Zasílání obchodních sdělení Správce.

Rozsah údajů: jméno, příjmení, emailová adresa.

Doba zpracování: po dobu neurčitou, dokud klient odběr obchodních sdělení neodhlásí.

Právní důvod: oprávněný zájem Správce v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti).

Zpracování osobních údajů potenciálních klientů – osob, které Správci zašlou dotaz prostřednictvím kontaktní emailové adresy, kontaktního formuláře, nebo jej kontaktují telefonicky:

a) Zodpovězení dotazu potenciálního klienta.

Rozsah údajů: jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo a obsah dotazu.

Doba zpracování: po dobu nezbytnou pro zodpovězení dotazu osoby.

Právní důvod: oprávněný zájem na poskytnutí odpovědi.

Zpracování osobních údajů odběratelů newsletteru Správce:

a) Zasílání obchodních sdělení Správce.

Rozsah údajů: jméno, příjmení, emailová adresa.

Doba zpracování: po dobu neurčitou až do odvolání souhlasu subjektu údajů.

Právní důvod: souhlas.

Zpracování osobních údajů návštěvníků internetových stránek macek.legal:

a) Zpracování souborů cookies.

Vice o zpracování souborů cookies na těchto internetových stránkách zjistíte zde.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů:

Správce využívá ke zpracování osobních údajů zejména následující zpracovatele:

 1. trvale spolupracující advokáti, jejichž seznam lze dohledat v databázi advokátů a koncipientů České advokátní komory,
 2. CZ, s.r.o. (poskytovatel služby pro rozesílání newsletterů),
 3. Fakturoid s.ro. (poskytovatel služby pro správu fakturace),
 4. služby pro zpracování cookies.

Správce může zpřístupnit osobní údaje dalším příjemcům, zejména státním orgánům, vyžadují-li to právní předpisy.

Osobní údaje mohou být předávány pouze za podmínek a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek a v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

Správce nepředává osobní údaje do třetí země (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Forma zpracování osobních údajů

Správce zpracovává a uchovává osobní údaje a kopie Vámi poskytnutých listin v listinné i elektronické podobě.

Práva subjektů údajů

V souladu s Nařízením máte tyto práva:

 1. právo vzít zpět souhlas se zpracováním osobních údajů,
 2. právo na přístup k Vašim osobním údajům v souladu s článkem 15 Nařízení a na kopii zpracovávaných osobních údajů,
 3. právo na opravu a doplnění nepřesných osobních údajů v souladu s článkem 16 Nařízení,
 4. právo na výmaz osobních údajů v souladu s článkem 17 Nařízení (tzv. právo být zapomenut),
 5. právo na omezení zpracování v souladu s článkem 18 Nařízení,
 6. právo na přenositelnost osobních údajů jinému správci osobních údajů v souladu s článkem 20 Nařízení,
 7. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů v souladu s článkem 21 Nařízení,
 8. právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování v souladu s článkem 22 Nařízení,
 9. právo na sdělení porušení zabezpečení osobních údajů v souladu s článkem 34 Nařízení,

Právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů v souladu s článkem 77 Nařízení, kterým je pro ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Tato práva můžete uplatnit podle své volby vůči advokátní kanceláři MACEK.LEGAL na kontaktní adrese info@macek.legal.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je věcně příslušný, je podle platné právní úpravy ČAK.

Tento projekt Kreativní vouchery Daniel Macek je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Kreativní vouchery | Kreativní voucher Mgr.Daniel Macek, advokát, Registrační číslo: 380000268 | Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Účel projektu: Vytvoření redesignu webu a komplexní PPC analýzy. Realizace projektu: 1.1. 2023 až 30.9.2023

©2020

Design by RVLT