ZAMĚSTNAVATELÉ, ZBYSTŘETE! VÍTE, JAKÉ ZMĚNY PŘINESE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE?

Autor: Mgr. Zuzana Bořutová, 30. 12. 2020

KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ

Senát dne 10. června 2020 schválil novelu zákoníku práce, která do této oblasti vnáší řadu změn, z nichž některé jsou již účinné od července 2020 a jiné na svou účinnost prozatím čekají. Změny, které jsou účinné od července 2020, jsme Vám představili již v předešlém článku kolegyně Adély. V tomto článku se však zaměříme na změny, které nastanou od nového roku tj. 1. ledna 2021, a to změny v oblasti dovolených a vzniku nového institutu sdílených pracovních míst.

Dovolená

V současné právní úpravě je stanoveno, že všichni zaměstnanci mají nárok na stejně dlouhou dovolenou, a to bez ohledu na to, v jakých pracovních režimech pracují. Dle ustanovení § 212 zákoníku práce činí rozsah dovolené nejméně 4 týdny v kalendářním roce, 5 týdnů, pokud se jedná o zaměstnance státní správy a 8 týdnů, pokud se jedná o pedagogické a akademické pracovníky.

Novela se v tomto případě snaží o zjednodušení výpočtu dovolené a dosažení rovných podmínek pro všechny zaměstnance, kteří odpracují stejnou pracovní dobu v jakémkoli rozvržení směn. Novela, která bude účinná od 1. ledna 2021, proto přinese velkou změnu v oblasti dovolené a při výměře dovolené se nebude postupovat dle odpracovaných dnů, ale nově se bude postupovat dle odpracovaných hodin zaměstnance.

Novelou budou stanoveny 3 druhy dovolené, a to dovolená za kalendářní rok, poměrná část dovolené za kalendářní rok a dodatková dovolená. Naopak bude novelou zrušena dovolená za odpracované dny.

A co krácení dovolené zaměstnance za neomluvenou absenci?

Do konce roku 2020 bylo možné zkrátit zaměstnanci délku trvání jeho dovolené o 1 – 3 dny, a to s ohledem na  absenci zaměstnance na pracovišti, která nebyla řádně omluvena např. potvrzením o lékaře. Nyní, díky novele, bude možné zkrátit zaměstnanci dovolenou o skutečný počet zameškaných hodin. Je faktem, že toto je velkým zmírněním trestu za neomluvenou absenci, avšak neomluvenou absenci může zaměstnavatel potrestat i jiným způsobem. A to za splnění zákonem stanovených podmínek například ukončením pracovního poměru či nevyplacení mzdy s ohledem na skutečnost, že se jedná o porušení elementární povinnosti zaměstnance.

Dovolená za kalendářní rok

Dovolená za kalendářní rok bude zaměstnanci náležet, pokud odpracuje 52 týdnů v kalendářním roce v rozsahu stanovené nebo sjednané týdenní pracovní doby a délka dovolené bude stanovena jako násobek stanovené nebo ujednané týdenní pracovní doby.

Poměrná část dovolené

Poměrná část dovolené bude zaměstnanci náležet, pokud bude pracovat v rámci nepřetržitého pracovního poměru v období alespoň 4 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby a délka jeho dovolené bude stanovena jako 1/52 uvedené pracovní doby vynásobené výměrou dovolené u zaměstnavatele.

Dodatková dovolená

Dodatková dovolená je vyjádřena stejně jako předešlé druhy dovolené v hodinách odpovídajících týdenní pracovní době. Na tento druh dovolené budou mít nárok zaměstnanci, kteří pracují při těžbě nerostů pod zemí, zaměstnanci vykonávající obzvlášť obtížné práce a zaměstnanci razící tunely.

Sdílené pracovní místo

Sdílené pracovní místo je zcela novým právním institutem, který je zaveden novelou zákoníku práce. Sdílené pracovní místo je místem, o které se dělí alespoň 2 zaměstnanci vykonávající stejný druh práce. Hlavním znakem sdíleného pracovního místa je sjednaná kratší pracovní doba, která v souhrnu nesmí překročit zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu tak, jak je stanovena v ustanovení § 79 zákoníku práce – toto se však nebude vztahovat na případy, kdy by se jednalo o záskok za nemocného zaměstnance na sdíleném pracovním místě. Do současné doby byl jediným, kdo mohl nakládat s rozvržením pracovní doby a výkonem práce mimo pracoviště zaměstnavatele, pouze zaměstnavatel. Nově je však díky sdílenému pracovnímu místu tato možnost svým způsobem přenesena i na zaměstnance. Zaměstnavatel zřídí sdílené pracovní místo na základě písemné dohody se zaměstnancem, která může být uzavřena samostatně anebo jako součást pracovní smlouvy a zaměstnanci poté budou mít možnost si pracovní dobu rozvrhovat po vzájemné dohodě.

Jaké tedy musí mít dohoda náležitosti?

Jak již bylo uvedeno, dohoda musí být v písemné formě a musí v ní být rozvržen způsob rozvrhu pracovní doby a časový úsek, jak si zaměstnanci mohou stanovit svou pracovní dobu. Toto rozvržení zaměstnanci předloží zaměstnavateli v písemné podobě, a to nejdéle 1 týden před začátkem směn. Dále je zde možné uvést způsob předávání úkolů mezi zaměstnanci a dobu trvání této dohody. Pokud nebude stanovena doba trvání, bude se mít za to, že se jedná o dohodu na dobu neurčitou.

Z rozvrhu, který si mezi sebou zaměstnanci stanoví, je možné se odchýlit pouze za předpokladu, že dva dny před konáním předmětné směny bude tato změna oznámena zaměstnavateli.

Jak je možné práci na sdíleném pracovním místě ukončit?

Dohodu je možné ukončit vzájemnou dohodou nebo je zde možnost jednostranné výpovědi ze strany zaměstnance či zaměstnavatele bez udání důvodů s 15denní výpovědní dobou.

Zavedení týdne placeného volna určené pro vedoucí táborů, instruktory a vychovatele

Pozměňovacím návrhem, který byl předložen v průběhu procesu přijímání novely zákoníku práce, bylo též schváleno pracovní volno s náhradou mzdy pro vedoucí táborů, instruktory a vychovatele pracující s dětmi. Před novelou náleželo toto právo zaměstnancům, kteří působili na dětských táborech a měli možnost využít až třítýdenního volna bez náhrady mzdy – toto však nebylo možné umožňovat pro sportovní soustředění dětí. Novelou byla tato možnost rozšířena i na tato sportovní soustředění a zároveň byla rozšířena o možnost využití jednoho týdne ze tří týdnů volna jako placeného volna, při které náleží náhrada mzdy, ale pouze v případě, že je soustředění provozováno právnickou osobou, která je zapsaná v obchodním rejstříku po dobu nejméně 5 let a činností této právnické osoby je práce s dětmi a mládeží.

Jak vyplývá z uvedeného a z našeho předešlého článku zabývajícího se změnami účinnými od 30. července 2020, novela zákoníku práce vnesla do pracovního práva mnoho změn, z nichž mnohé z nich představují zpřehlednění a ulehčení postupů v jednotlivých oblastech tohoto odvětví práva.

Doporučené články

JAK PRACOVAT S AI Z PRÁVNÍHO HLEDISKA?

Skoro všude kolem nás se hemží výstupy, se kterými pomáhala nebo je tvořila umělá inteligence Oslovil nás PR klub a našemu advokátovi Danielu Mackovi položil několik dotazů k umělé… Více

KAMEROVÉ SYSTÉMY A GDPR: BEZPEČNOST VS SOUKROMÍ

Kamerové systémy jsou nedílnou součástí našich každodenních životů Potkáváme se s nimi na veřejných místech jako jsou ulice a nákupní centra, nebo v soukromých prostorách, typicky… Více

Tento projekt Kreativní vouchery Daniel Macek je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Kreativní vouchery | Kreativní voucher Mgr.Daniel Macek, advokát, Registrační číslo: 380000268 | Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Účel projektu: Vytvoření redesignu webu a komplexní PPC analýzy. Realizace projektu: 1.1. 2023 až 30.9.2023

©2020

Design by RVLT