NOVÝ ZÁKON O EVIDENCI SKUTEČNÝCH MAJITELŮ PŘINÁŠÍ NOVÉ POVINNOSTI PRO PODNIKATELE

Autor: Mgr. Iva Čípová, 25. 03. 2021

KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ

Dne 3. února 2021 byl ve Sbírce zákonů pod číslem 37/2021 Sb. vyhlášen dlouho očekávaný zákon o evidenci skutečných majitelů. Hlavním smyslem tohoto zákona je transpozice tzv. 5. AML směrnice (směrnice proti praní špinavých peněz) do českého právního řádu a také komplexní vymezení pojmu skutečného majitele. Zákon nabyde účinnosti 1. června 2021. Za zmínku nepochybně také stojí, že Česká republika transponovala 5. AML směrnici nejpřísněji ze všech členských států EU.

Co tedy nalezneme v novém zákoně o evidenci skutečných majitelů?

Přesnější definice skutečného majitele

Nový zákon přináší přesnější definici skutečného majitele, která do současné doby nebyla přesně vymezena a neodrážela skutečný stav. Do současnosti byla definice skutečného majitele stanovena tak, že skutečným majitelem byla „fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti.“

V novém zákoně o evidenci skutečných majitelů je stanoveno, že skutečným majitelem je „každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem“. Koncovým příjemcem právnické osoby je každá osoba, která může mít přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání podstatnou část z celkového majetkového prospěchu. Osobou s koncovým vlivem rozumíme osobu, která může bez pokynů jiného přímo nebo nepřímo uplatňovat rozhodující vliv v právnické osobě nebo na správu právního uspořádání.

Skutečným majitelem tedy musí vždy být fyzická osoba, v případě složité majetkové struktury společnosti je skutečného majitele potřeba dohledávat až na konci struktury tak, aby se jednalo o fyzickou osobu. Kdo je skutečným majitelem se nyní tedy bude určovat na základě skutečného stavu a ne pouze dle výše podílu/počtu akcií ve společnosti – bude tedy záležet také na nastavení společenské smlouvy/stanov a znění dalších smluv souvisejících s chodem společnosti (například akcionářské dohody, příkazní smlouvy, smlouvy o tichém společenství atd.), ale také na jednání společníků ve shodě. Příkladem může být situace, kdy ve společnosti budou dva společníci, jeden s podílem 90%, druhý s podílem 10% – pokud však menšinový společník má dle společenské smlouvy „právo veta“ na všechna rozhodnutí ve společnosti, za skutečné majitele budou dle nového zákona považováni oba společnici a měli by oba být zapsáni do evidence skutečných majitelů. Podle aktuálně účinného zákona by byl za skutečného majitele považován pouze majoritní společník. Určení skutečného majitele dle nového zákona tedy není tak jednoznačné a je potřeba vždy společnost posuzovat jako celek.

Má každá právnická osoba skutečného majitele?

Ve většině případů má každá právnická osoba skutečného majitele, avšak existují zákonem stanovené výjimky, které skutečného majitele nemají. Těmito jsou například stát, veřejná výzkumná instituce, politické strany a hnutí nebo společenství vlastníků jednotek.

Praktické otázky zápisu do evidence skutečných majitelů

Povinnost zajistit zápis skutečného majitele do evidence je určena statutárnímu orgánu právnické osoby, a to bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti – tedy do několika dní od změny ve společnosti. Skutečné majitele bude možné do evidence zapsat prostřednictvím soudu, notáře, a v některých případech také automatickým průpisem z veřejného rejstříku.

V případě zápisu skutečného majitele prostřednictvím soudu bude nezbytné vyplnit návrhový formulář a uhradit soudní poplatek ve výši 4.000 Kč. V případě zápisu prostřednictvím notáře postačí pouze podat žádost o zápis skutečného majitele, přičemž poplatek za tento zápis zatím není stanoven (měl by být ale výrazně nižší než v případě soudního poplatku).

Je důležité zmínit, že soud ani notář nejsou povinni zkoumat pravdivost a věcnou správnost předložených informací, avšak pouze osvědčují, že tvrzené skutečnosti vyplývají z listin, které jim byly předloženy. Odpovědnost za správnost údajů v evidenci skutečných majitelů tedy vždy má právnická osoba.

K automatickému průpisu bude docházet v případech, kdy bude skutečný majitel zřejmý z veřejných rejstříků. V praxi tedy u společnosti s ručením omezeným bude jako skutečný majitel zapsán společník s podílem větším než 25%, u akciové společnosti bude automaticky propsán jediný akcionář. Každý statutární orgán je povinen automatický průpis zkontrolovat a případně opravit (mohou se propsat nesprávné údaje, případně může být skutečný majitel jiný, než zapsaný ve veřejném rejstříku).

A co systém databáze skutečných majitelů? Bude evidence skutečných majitelů přístupná všem?

V současné době je databáze skutečných majitelů, kterou provozuje Ministerstvo spravedlnosti, neveřejná a nelze do ní běžně nahlížet ani v ní vyhledávat informace. Od 1. června 2021 dojde ke změně, databáze bude veřejná a bude možné si z ní pořídit výpis platných údajů, ve kterém bude u právnické osoby viditelné jméno, příjmení, bydliště, datum narození, státní občanství skutečného majitele, povaha postavení skutečného majitele, velikost jeho podílu, pokud tento předmětný podíl, bude představovat důvod, proč je označen za skutečného majitele a den, kdy se osoba stala skutečným majitelem a den, kdy v této funkci skončila. V databázi bude tedy možné vyhledávat podle právnických osob (ne podle fyzických osob v angažmá, jak jsme zvyklí z obchodního rejstříku).

Úplný a neomezený přístup do evidence skutečných majitelů a právo na úplné výpisy z této evidence bude mít například soud pro účely soudního řízení, insolvenční správce, správní orgány pro účely vedení přestupkového řízení aj.

A jaký je hlavní cíl a přínos zákona o evidenci skutečných majitelů?

Z důvodové zprávy k zákonu vyplývá, že cílem nového zákona je transparentnost, boj s praním špinavých peněz a financováním terorismu, snížení administrativní zátěže a přehlednost a systematičnost právní úpravy.

Jaké budou sankce za neuvedení skutečného majitele v evidenci?

Dosavadní zákon o evidenci skutečných majitelů sice ukládal povinnost skutečného majitele do evidence zapsat, nestanovoval ale žádné sankce. V této oblasti dochází k výrazné změně, která se dotkne každé právnické osoby – budou zavedeny pokuty, ale také tzv. soukromoprávní sankce, které mohou zásadně postihnout chod společnosti. Sankce Vám představíme v našem dalším článku, ve kterém Vás zároveň budeme informovat o tom, kdy je nutné skutečného majitele do evidence zapsat.

Bojíte se, že zápis skutečného majitele bude příliš složitým? V takovém případě se neváhejte obrátit na naši advokátní kancelář MACEK.LEGAL a my Vám rádi pomůžeme se zjištěním skutečného majitele i s jeho zápisem do evidence skutečných majitelů.

Doporučené články

JAK PRACOVAT S AI Z PRÁVNÍHO HLEDISKA?

Skoro všude kolem nás se hemží výstupy, se kterými pomáhala nebo je tvořila umělá inteligence Oslovil nás PR klub a našemu advokátovi Danielu Mackovi položil několik dotazů k umělé… Více

KAMEROVÉ SYSTÉMY A GDPR: BEZPEČNOST VS SOUKROMÍ

Kamerové systémy jsou nedílnou součástí našich každodenních životů Potkáváme se s nimi na veřejných místech jako jsou ulice a nákupní centra, nebo v soukromých prostorách, typicky… Více

Tento projekt Kreativní vouchery Daniel Macek je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Kreativní vouchery | Kreativní voucher Mgr.Daniel Macek, advokát, Registrační číslo: 380000268 | Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Účel projektu: Vytvoření redesignu webu a komplexní PPC analýzy. Realizace projektu: 1.1. 2023 až 30.9.2023

©2020

Design by RVLT