NOVÝ ZÁKON O EVIDENCI SKUTEČNÝCH MAJITELŮ – SANKCE ZA PORUŠENÍ POVINNOSTÍ

Autor: Mgr. Zuzana Bořutová, 31. 03. 2021

KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ

V předešlém článku jsme se zaměřili na hlavní změny, které přináší nový zákon o evidenci skutečných majitelů. V dnešním článku bychom Vás rádi upozornili na sankce, které budou nově tímto zákonem zavedeny a informovali Vás, do kdy je nutné zápis do evidence zajistit.

Do současné doby nebyly za nezapsání skutečného majitele zákonem stanoveny žádné sankce. Skutečným majitelů ani společnostem tak v případě, že neuvedli skutečného majitele do evidence, nehrozil žádný postih.

Novým zákonem o evidenci skutečných majitelů budou zavedeny sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem. Sankce mohou být stanoveny nejen samotným osobám, které byli povinné k zápisu, ale i samotným korporacím, které nebudou mít skutečného majitele zapsaného v databázi.

Co když budou v evidenci nějaké nesrovnalosti v zápisech?

Řízení o nesrovnalostech v zápisech v evidenci skutečných majitelů, je jednou z novinek, kterou nový zákon zavádí. Pokud soud zjistí nesrovnalost v zápise v evidenci skutečných majitelů (na základě oznámení nebo z vlastního podnětu), vyzve právnickou osobu k tomu, aby ve stanovené přiměřené lhůtě odstranila dané nesrovnalosti či aby je vyvrátila. Pokud společnost nesrovnalost neodstraní, zahájí soud řízení o nesrovnalosti a spolu s vydáním usnesení o zahájení řízení o nesrovnalosti zapíše do evidence skutečných majitelů poznámku o nesrovnalosti.

Jaké sankce budou zákonem zavedeny?

Nevymahatelnost smluv

Jedná se o nový typ sankce v českém právním řádu. Nevymahatelnost smluv v kontextu nového zákona znamená, že smlouvy, které jakýmkoliv způsobem zastírají osobu skutečného majitele, nebude možné vymáhat. Plnění z těchto smluv tedy nebude možné žalovat u soudu, protože z pohledu soudu budou mít povahu pouze slibu. V praxi se bude jednat zejména o příkazní a komisionářské smlouvy.

Zákaz výplaty podílu na zisku

Sankce zákazu výplaty podílu na zisku se uplatní v případě, pokud skutečný majitel, evidující osoba či právnická osoba, která nemá zapsaného skutečného majitele, neuvedou svého skutečného majitele v evidenci skutečných majitelů.

V případě, že by valná hromada rozhodla o rozdělení zisku a zároveň by se zjistila absence zápisu skutečného majitele, nebylo by možné zisk vyplatit.

Sistace hlasovacích práv

Sistace hlasovacích práv znamená, že skutečný majitel či právnická osoba, která nebude mít uvedeného skutečného majitele v databázi, bude mít zákaz hlasování. Tento zákaz se bude tedy vztahovat na nezapsaného skutečného majitele a na právnickou osobu, která nebude mít v evidenci zapsaného žádného majitele. Pokud by i přes zákaz bylo vykonáno hlasovací právo, přijaté rozhodnutí by mohlo být prohlášeno za neplatné.

Pokuta

Evidující osobě či skutečnému majiteli bude moci být udělena pokuta až do výše 500.000 Kč v případě, že do evidence budou uvedeny nesprávné údaje či z jejich strany nebude poskytnuta součinnost. V případě, že soud zjistí nesrovnalost a nařídí její nápravu, ke které stanoví přiměřenou lhůtu a v této lhůtě nebude nesrovnalost napravena, postoupí soud věc obecnímu úřadu, který může příslušné osobě udělit pokutu za přestupek.

Do kdy je nutné skutečného majitele do evidence zapsat?

Pro zápis údajů do evidence skutečných majitelů jsou stanoveny dva různé termíny.

Pokud právnická osoba splnila svou povinnost zápisu do evidence dle aktuálně účinného zákona, musí zápis v evidence uvést do souladu s novým zákonem nejpozději do 1. 12. 2021.

Pokud právnická osoba dosud nezajistila zápis do evidence skutečných majitelů, nebo tak učinila opožděně, musí zápis do evidence provést okamžitě po nabytí účinnosti nového zákona, resp. do 15. 6. 2021.

Shrnutí a doporučení

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů tedy zavádí sankce, které mohou podstatně zasáhnout do fungování společnosti. V případě, že společnost nezapíše svého skutečného majitele do evidence skutečných majitelů, může to vést až k paralýze společnosti. Se zápisem do evidence skutečných majitelů Vám rádi pomůžeme, neváhejte se na nás obrátit.

Doporučené články

JAK PRACOVAT S AI Z PRÁVNÍHO HLEDISKA?

Skoro všude kolem nás se hemží výstupy, se kterými pomáhala nebo je tvořila umělá inteligence Oslovil nás PR klub a našemu advokátovi Danielu Mackovi položil několik dotazů k umělé… Více

KAMEROVÉ SYSTÉMY A GDPR: BEZPEČNOST VS SOUKROMÍ

Kamerové systémy jsou nedílnou součástí našich každodenních životů Potkáváme se s nimi na veřejných místech jako jsou ulice a nákupní centra, nebo v soukromých prostorách, typicky… Více

Tento projekt Kreativní vouchery Daniel Macek je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Kreativní vouchery | Kreativní voucher Mgr.Daniel Macek, advokát, Registrační číslo: 380000268 | Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Účel projektu: Vytvoření redesignu webu a komplexní PPC analýzy. Realizace projektu: 1.1. 2023 až 30.9.2023

©2020

Design by RVLT