INSTITUT NÁHRADNÍHO VÝŽIVNÉHO PLNÍ SVŮJ ÚČEL

Autor: Mgr. Zuzana Bořutová, 29. 09. 2021

KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ

S institutem náhradního výživného se setkáváme již několik měsíců a zdá se, že prozatím plní svůj účel, pro který byl, po dlouhé době, 1.července 2021 zaveden. Dle sdělení mluvčí Úřadu práce Kateřiny Beránkové a tiskového oddělení Ministerstva práce a sociálních věcí bylo za první měsíc účinnosti zákona o náhradním výživném, tj. za měsíc červenec, na příslušné pobočky Úřadu práce, podáno 1.821 žádostí od samoživitelek a samoživitelů a celkově bylo prozatím vyplaceno náhradní výživné ve výši 1.829.803 Kč. V současné době, tedy dva měsíce od účinnosti zákona, evidují pobočky úřadů práce více než 3.300 žádostí.

Mezi prvními žadateli o náhradní výživné byla převaha žádostí od žen, a to přesněji 86 % ze všech zaslaných žádostí a od mužů bylo přijato 14 % žádostí. Náhradní výživné bylo prozatím přiznáno více než čtvrtině žadatelů, a to v případě, že žádost o náhradní výživné splňovala veškeré podmínky a současně s ní byly doloženy všechny nezbytné dokumenty. Žádosti, které prozatím nebyly vyřízeny, byly pozdrženy z důvodu absence některého z nezbytných dokumentů či z důvodů chyb v zaslaných žádostech. Ve valné většině případů, došlo k absenci prokázaného vymáhání výživného od povinných ještě před podáním žádosti o náhradní výživné.

Pro ujasnění v tomto odstavci shrneme podmínky, které je nezbytné splnit pro přiznání dávky náhradního výživného. Nejdůležitější podmínkou je podání žádosti o náhradní výživné. Žádost musí být podána na příslušnou pobočku Úřadu práce, kterou je pobočka nacházející se v místě trvalého bydliště oprávněného, tj. dítěte. Žádost, jejíž formulář je k dostání na každé pobočce Úřadu práce, musí obsahovat iniciály žadatele – dítěte a zákonného zástupce žadatele, iniciály osoby povinné k hrazení výživného, údaje o exekučním řízení či výkonu soudního rozhodnutí a způsob vyplácení náhradního výživného. Spolu s žádostí je důležité doložit následující dokumenty:

  • Rozsudek o výživném s doložkou právní moci a vykonatelnosti, který určuje výši výživného
  • Potvrzení o částečné nebo žádné úhradě výživného
  • Potvrzení, že dlužné výživné bylo přihlášeno do exekučního řízení – vyrozumění o zahájení exekuce apod.
  • Potvrzení, že dítě splňuje definici nezaopatřeného dítěte – například potvrzení o studiu.

Co se dokumentů týče, je důležité podotknout, že každá pobočka Úřadu práce, přistupuje k dokumentům v praxi bohužel stále individuálně. Některé pobočce postačí k prokázání snahy o vymáhání v rámci exekučního řízení samotný odeslaný exekuční návrh a některá pobočka vyžaduje striktně usnesení o zahájení exekučního řízení. Je proto nezbytné se předem informovat, jaký dokument požaduje právě Vaše pobočka Úřadu práce, a to minimálně do doby sjednocení požadavků na doklad o přihlášení do exekučního řízení.

Jakmile bude žádost vyplněná a k dispozici budou všechny potřebné dokumenty, může být žádost podána na příslušnou pobočku Úřadu práce, a to buď v listinné podobě či v podobě elektronické s elektronickým podpisem anebo prostřednictvím datové schránky. Úřad práce má následně 30 dní na posouzení žádosti, kdy při splnění všech podmínek bude žádost schválena a náhradní výživné začne být vypláceno způsobem, který byl uveden v žádosti. Pokud bude žádost obsahovat nějaký nedostatek či zde nebude některý ze shora uvedených dokumentů, bude žadatel vyzván k jeho doplnění. Pokud žadatel nebude splňovat podmínky pro výplatu náhradního výživného, bude žádost zamítnuta a náhradní výživné nebude přiznáno.

Institut náhradního výživného se postupně dostává do povědomí více lidí a my věříme, že tento institut poskytne pomoc mnoha samoživitelkám a samoživitelům, kterým povinný k úhradě výživného žádné výživné nehradí, či hradí jen z části a nedostává se jim tak potřebné podpory a pomoci při výchově a nezbytné starosti o děti.

Pokud si nevíte s žádostí o náhradní výživné rady, či si nejste jisti, zda na náhradní výživné máte nárok, neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.

#Výživné

Doporučené články

ZMĚNY V EXEKUCÍCH Z POHLEDU VĚŘITELE OD 1. 1. 2022

Pokud v rámci exekučního řízení vymáháte svou pohledávku, neměla by vás minout novela č 286/2021 Sb, kterou se mění občanský soudní řád a exekuční řád, a kterou dochází… Více

ZMĚNA V ALIMENTECH! NOVĚ PŘIPRAVOVANÉ TABULKY PRO VÝŠI VÝŽIVNÉHO

V současné době probíhá mnoho soudních sporů o výši výživného, ve kterých rodiče bojují o stanovení výše výživného pro rodiče, jenž potomka nemá v péči Velice často však… Více

Tento projekt Kreativní vouchery Daniel Macek je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Kreativní vouchery | Kreativní voucher Mgr.Daniel Macek, advokát, Registrační číslo: 380000268 | Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Účel projektu: Vytvoření redesignu webu a komplexní PPC analýzy. Realizace projektu: 1.1. 2023 až 30.9.2023

©2020

Design by RVLT