CO VŠE LZE NAJÍT V KATASTRU NEMOVITOSTÍ A JAK TYTO INFORMACE ZÍSKAT?

Autor: Mgr. Daniel Macek, 22. 04. 2022

KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ

Jméno a adresa vlastníka pozemku, domu, bytu či jiné stavby, kde přesně se nemovitost nachází, jaká omezení váznou na této nemovitosti a spousta dalších informací. Jaké další informace a jakým způsobem můžete získat z Katastru nemovitostí České republiky? Na toto téma hovořil Daniel Macek s NEMO report. Přepis rozhovoru uvádíme v našem článku, rozhovor byl zveřejněn na blogu NEMO Report.

Běžný člověk pravděpodobně ví, že katastr nemovitostí je jakási databáze informací o nemovitostech. Mohl byste nám jej prosím trochu přiblížit?

Katastr nemovitostí je veřejně přístupný seznam vedený státem, ve kterém jsou obsaženy údaje o nemovitostech – zejména o pozemcích, budovách a jednotkách. Můžeme zde najít jednak popis nemovitosti (například rozlohu či účelové určení), jednak výčet práv k těmto nemovitostem. Z katastru nemovitostí se tak nejen dozvíme, kdo nemovitost vlastní, ale také, zda je nemovitost zatížena věcným břemenem, zástavním právem nebo předkupním právem, či naopak, zda existuje věcné břemeno, které nemovitosti svědčí v její prospěch.

Katastr nemovitostí slouží nejen soukromým osobám, ale také státu. Údaje dostupné v katastru nemovitostí typicky slouží k výpočtu daní a poplatků nebo ke statistickým účelům.

Jaké informace tedy katastr sbírá a eviduje a jaké naopak může zveřejňovat?

V katastru nemovitostí je u nemovitosti evidováno předně její umístění. U každé nemovitosti je uvedeno, v jakém katastrální území a v jaké obci se nemovitost nachází, každé nemovitosti je také přiděleno číslo. U pozemků se jedná o tzv. parcelní číslo, u budov je to pak popisné nebo evidenční číslo. Očíslovány jsou rovněž jednotky u bytů či nebytových prostorů. Z katastru nemovitostí také můžeme zjistit její přesnou polohu, součástí katastru jsou katastrální mapy, ve kterých je přesná poloha nemovitosti zakreslena.

U nemovitostí je vždy uveden její druh, v některých případech je uveden i způsob využití. Dobrým příkladem takového druhu nemovitosti je druh pozemku „zastavěná plocha a nádvoří“, tato informace nám říká, že na pozemku stojí, nebo může stát stavba. U pozemků je rovněž evidována jejich rozloha.

U jednotek je vždy uvedena výše podílu na společných částech budovy, ve které je jednotka umístěna, a pozemku, na kterém tato budova stojí.

U každé nemovitosti je dále evidován její vlastník. U každého vlastníka jsou uvedeny jeho identifikační údaje: jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu a rodné číslo. V případě, že je nemovitost vlastněna manželi v rámci společného jmění manželů, ve výpisu z katastru nemovitostí u vlastníků naleznete zkratku „SJM“. Naopak v případě, že nemovitost je vlastněna v podílovém spoluvlastnictví, je u každého vlastníka uvedeno, jak velký podíl na nemovitosti vlastní.

Dále je v katastru nemovitostí evidován právní důvod nabytí nemovitosti konkrétním vlastníkem.

Velmi významnými jsou informace o tom, zda je nemovitost zatížena právem třetích osob, zda je tedy nějakým způsobem omezeno nakládání s nemovitostí nebo její užívání. V praxi je nejčastější zatížení nemovitosti zástavním právem banky související s hypotečními úvěry, s ním je obvykle spojen i zákaz zcizení a zatížení nemovitosti bez předchozího souhlasu banky. Často se také setkáváme s nejrůznějšími druhy věcných břemen. V případech, kdy je proti vlastníkovi nemovitosti vedeno exekuční řízení a na nemovitost je vydán exekuční příkaz, najdeme v katastru nemovitostí údaj i o této skutečnosti.

Z katastru nemovitostí můžeme také zjistit, jaká práva svědčí nemovitosti v její prospěch. Typicky se bude jednat o různá věcná břemena, jako je věcné břemeno cesty nebo stezky (tj. právo projíždět či procházet přes cizí pozemek), věcné břemeno odběru vody na cizím pozemku.

Z katastru nemovitostí také můžete zjistit, zda se u příslušného katastrálního úřadu o nemovitosti vede nějaké řízení, například o vkladu vlastnického práva.

Omezené množství těchto informací je veřejně přístupné na portálu Nahlížení do katastru nemovitostí. V roce 2021 Český úřad zeměměřičský a katastrální, který katastr nemovitostí provozuje, toto bezplatné nahlížení omezil a „vypnul“ možnost zjistit vlastníka nemovitosti a další informace o nemovitosti. Každý si ale může pořídit na tomto portálu výpis z katastru nemovitostí ve formátu PDF, ze kterého lze všechny výše zmíněné informace zjistit. Tento podrobný výpis je již nicméně zpoplatněn.

V čem tedy spočívá ono „vypnutí“? Týká se pouze informací o vlastnících? Je pro běžného člověka stále možnost, aby tyto informace získal zdarma?

Hlavní změnou je, že z veřejně přístupného nahlížení do katastru nemovitostí je nově omezeno zjištění vlastníka nemovitosti a na první pohled není patrné, zda na nemovitosti vázne nějaké zatížení a související zápisy (typicky zástavní práva a s ním související zákaz zcizení nebo věcná břemena).  Dále „na první dobrou“ nezjistíte podrobnosti o řízení, které se o nemovitosti vede u příslušného katastrálního úřadu. Podrobné informace je nicméně stále možné zjistit po zadání kontrolního captcha kódu.

Český úřad zeměměřičský a katastrální k tomuto omezení přistoupil z důvodu, že z katastru nemovitostí byly hromadně vytěžovány osobní údaje vlastníků nemovitostí automatizovanými softwarovými roboty. Takový sběr osobních údajů je nejen nezákonným postupem, ale přetížení databáze katastru nemovitostí rovněž omezovalo její běžné uživatele.

Vidím, že už v náhledu zdarma zjistím poměrně podstatné informace. Co navíc získám, když si pořídím placený výpis z katastru? Kolik tyto informace stojí?

V placeném výpisu z katastru najdete kompletní informace o nemovitosti. Z neplaceného náhledu na internetu například zjistíte, že na nemovitosti vázne zástavní právo, ale kdo je zástavním věřitelem, na základě jakého právního důvodu a jak vysoká pohledávka zástavní právo zajišťuje, se dočtete až z úplného výpisu z katastru nemovitostí.

Důležité také je, že tento placený úplný výpis je obecně akceptován úřady a dalšími institucemi. Jedná se o oficiální doklad, na kterém je zachycen právní stav nemovitosti k určitému okamžiku, který je ve výpisu uveden.

Pokud si například budete chtít vyřídit u banky hypoteční úvěr, bude banka požadovat předložení tohoto výpisu z katastru nemovitostí, informace z bezplatného online náhledu nebudou postačovat.

Poplatek za pořízení výpisu z katastru se liší v závislosti na jeho velikosti, platí se 50 Kč za každou stranu A4.

A jak lze tedy tento placený výpis z katastru získat?

Výpis z katastru nemovitostí je nejjednodušší získat přímo na portálu Nahlížení do katastru nemovitostí. Poplatek za vystavení výpisu můžete uhradit online platební kartou a na zadanou e-mailovou adresu vám obratem dorazí zpráva s odkazem, na kterém je možné výpis ve formátu PDF stáhnout.

Další možností je získat výpis z katastru nemovitostí buď přímo na některém z katastrálních pracovišť katastrálního úřadu, nebo na kterémkoli kontaktním místě veřejné správy Czech POINT, tedy například na obecním úřadě nebo na poště.

#katastr nemovitostí #NEMO report #Věcné břemeno

Doporučené články

JAK PRACOVAT S AI Z PRÁVNÍHO HLEDISKA?

Skoro všude kolem nás se hemží výstupy, se kterými pomáhala nebo je tvořila umělá inteligence Oslovil nás PR klub a našemu advokátovi Danielu Mackovi položil několik dotazů k umělé… Více

KAMEROVÉ SYSTÉMY A GDPR: BEZPEČNOST VS SOUKROMÍ

Kamerové systémy jsou nedílnou součástí našich každodenních životů Potkáváme se s nimi na veřejných místech jako jsou ulice a nákupní centra, nebo v soukromých prostorách, typicky… Více

Tento projekt Kreativní vouchery Daniel Macek je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Kreativní vouchery | Kreativní voucher Mgr.Daniel Macek, advokát, Registrační číslo: 380000268 | Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Účel projektu: Vytvoření redesignu webu a komplexní PPC analýzy. Realizace projektu: 1.1. 2023 až 30.9.2023

©2020

Design by RVLT