NOVELA AUTORSKÉHO ZÁKONA: CO SE MĚNÍ PRO AUTORY, VYDAVATELE A UŽIVATELE?

Autor: Zuzana Bayramová, 18. 07. 2023

KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ

S účinností od 5. ledna 2023 došlo k novelizaci zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“). Tato novela autorského zákona přináší zejména zlepšení postavení vydavatelů tiskových publikací, zavádí doplňkové online služby vysílatele a přináší úpravu licencí.

Jaký je důvod přijetí novely?

Tato novela byla přijata zejména z důvodu potřeby implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/789, kterou se stanovují pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a převzatá vysílání televizních a rozhlasových programů (dále jen „Směrnice OSC“), a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 o autorském právu na jednotném digitálním trhu (dále jen „Směrnice DSM“).

Jaké nejvýznamnější změny konkrétně novela přinesla?

  1. Zlepšení postavení vydavatelů tiskových publikací

V souladu s novelizovaným zněním ustanovení § 87b autorského zákona se tiskovou publikací rozumí periodicky či pravidelně vydávaný sborník tvořený převážně literárními díly novinářské povahy, který může rovněž obsahovat jiná díla a jiné předměty ochrany a který

  1. a) představuje jednotlivou položku v rámci periodicky zveřejňované nebo pravidelně aktualizované publikace pod týmž názvem, jako jsou noviny nebo časopis,
  2.  obsahuje informace z oblasti zpravodajství nebo jiných oblastí a
  3. byl zveřejněn vydavatelem, na jeho redakční odpovědnost a pod jeho kontrolou.

Vydavatelé těchto tiskových publikací mají od ledna roku 2023 právo tiskovou publikaci rozmnožit a zpřístupnit ji online a současně mají i možnost udělit oprávnění k online užití této publikace např. provozovatelům vyhledávačů. Za poskytnuté oprávnění je poskytovatel služby povinen uhradit vydavateli přiměřenou odměnu, aby tím opětovně nedocházelo k nežádoucím situacím, kdy by provozovatelé vyhledavačů zobrazovali náhledy chráněných publikací s připojenou reklamou, z níž by získávali finanční prospěch, aniž by samotným vydavatelům tiskových publikací uhradili jakoukoli odměnu. Pokud nebudou mít provozovatelé vyhledávačů toto oprávnění, budou oprávněni zobrazit jen jednotlivá slova z článků nebo velmi krátké úryvky.

  1. Užití chráněného obsahu pro sdílení obsahu online

Novela autorského zákona dále dle § 46 a násl. autorského zákona přináší nové povinnosti poskytovatelů služeb pro sdílení obsahu online, a to ve vztahu k jejich odpovědnosti za neoprávněné sdělování díla veřejnosti. Poskytovatelem služby pro sdílení obsahu online se rozumí poskytovatel služby informační společnosti, jejímž hlavním účelem nebo jedním z hlavních účelů je ukládat a sdělovat veřejnosti velký počet děl nahrávaných uživatelem takové služby a která soutěží nebo může soutěžit s jinými online službami zpřístupňujícími díla stejné cílové skupině, přičemž poskytovatel takové služby tato díla uspořádává a propaguje za účelem zisku (např. servery typu uloz.to).

Poskytovatelé služeb pro sdílení obsahu online tak mají nově povinnost vynaložit nejlepší úsilí k zamezení neoprávněnému nahrání díla a v případě zjištění o nahrání nelegálního obsahu tento obsah neprodleně odstranit a současně vynaložit nejlepší úsilí k zamezení jeho opětovnému nahrání.

Určité výjimky se týkají poskytovatelů služeb pro sdílení obsahu online, jejichž služba působí na trhu po dobu kratší tří let a jejichž obrat činí méně než 10.000.000 EUR, kteří nebudou povinni předcházet opětovnému nahrání příslušného díla, pouze budou mít povinnost jej po oznámení ze svých internetových stránek odstranit.

  1. Doplňková online služba vysílatele

Ustanovení § 21a autorského zákona nově definuje tzv. doplňkové online služby vysílatele, kterými se rozumí:

  1. vysíláním díla počítačovou nebo obdobnou sítí uskutečňované týmž vysílatelem současně s vysíláním díla jinou technologií, a to v nezměněné podobě,
  2. zpřístupňování odvysílaného díla veřejnosti týmž vysílatelem po vymezené období po odvysílání díla, nebo
  3. zpřístupňováním díla veřejnosti týmž vysílatelem, je-li dílo součástí materiálů, které jsou doplňkové k jeho vysílání, jako jsou upoutávky na vysílaný pořad a recenze takového pořadu.

Ve vztahu k doplňkovým online službám vysílatele platí zásada země původu – tj. v případě, že nebude sjednáno jinak, platí, že užití díla se uskutečňuje na území toho členského státu, v němž je umístěno ústředí vysílatele. V praxi to znamená, že ačkoli vysílatel poskytuje a zpřístupňuje díla i v zahraničí, postačí, pokud získá licenci pouze pro území ČR.

  1. Licence k automatizovaným analýzám textů nebo dat, licence pro karikaturu, parodii nebo pastiš, licence pro užití díla nedostupného na trhu

i. licence k automatizovaným analýzám textů a dat

Automatizovanou analýzou textů a dat (tj. data mining) se rozumí automatizovaná analýza textů nebo dat v digitální podobě, která je prováděna za účelem získání informací, zahrnujících mimo jiné vzory, tendence a souvztažnosti. Takovéto informace jsou většinou následně užívány kupříkladu k vědeckým účelům. V souvislosti s tímto zavádí novela nový typ zákonné licence, v souladu s níž nezasahuje do práva autorského ten, kdo pro výše popsaný účel dílo užije. Takto vytvořenou rozmnoženinu je přitom nutné uchovat pouze po dobu nezbytnou pro účely této automatizované analýzy.

ii. licence pro karikaturu, parodii nebo pastiš 

Novela dále upravila znění § 38g autorského zákona, dle něhož do autorského práva nezasahuje ten, kdo užije dílo pro účely pastiše (tj. napodobeniny jiného uměleckého díla), parodii nebo karikaturu. Takovéto užití však nesmí porušovat znění § 29 autorského zákona, dle něhož lze výjimky uplatnit pouze v případě, pokud takové užití díla není v rozporu s běžným způsobem užití díla a ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora.

iii. licence pro užití díla nedostupného na trhu

Zmíněná licence se v souladu s § 37b autorského zákona týká knihoven, archivů, muzeí, galerií nebo institucí pečující o zachování filmového nebo zvukového nebo jiného kulturního dědictví (tj. institucí kulturního dědictví), které nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského prospěchu dílo nedostupné na trhu nacházející se trvale v jejích sbírkách rozmnožují nebo zpřístupňují veřejnosti, aniž by tím docházelo k zásahům do autorského práva.

Novela mimo výše uvedených změn rovněž upravuje např. režim zákonných licencí ve vztahu k digitální výuce, postup pro řešení sporů (§ 53 a násl. autorského zákona) či zavádí nové právo nakladatelů na odměnu v souvislosti s půjčováním jimi vydaného díla.

S ohledem na velký počet změn v autorskoprávní oblasti doporučujeme se s novelizovaným zněním zákona detailně seznámit. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

#autorský zákon #licence #Směrnice DSM #Směrnice OSC

Doporučené články

JAK PRACOVAT S AI Z PRÁVNÍHO HLEDISKA?

Skoro všude kolem nás se hemží výstupy, se kterými pomáhala nebo je tvořila umělá inteligence Oslovil nás PR klub a našemu advokátovi Danielu Mackovi položil několik dotazů k umělé… Více

KAMEROVÉ SYSTÉMY A GDPR: BEZPEČNOST VS SOUKROMÍ

Kamerové systémy jsou nedílnou součástí našich každodenních životů Potkáváme se s nimi na veřejných místech jako jsou ulice a nákupní centra, nebo v soukromých prostorách, typicky… Více

Tento projekt Kreativní vouchery Daniel Macek je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Kreativní vouchery | Kreativní voucher Mgr.Daniel Macek, advokát, Registrační číslo: 380000268 | Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Účel projektu: Vytvoření redesignu webu a komplexní PPC analýzy. Realizace projektu: 1.1. 2023 až 30.9.2023

©2020

Design by RVLT