NOVÁ PRAVIDLA WHISTLEBLOWINGU – KOHO SE TÝKÁ A NA CO SE PŘIPRAVIT?

Autor: Zuzana Bayramová, 08. 08. 2023

KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ

Novela zákona o ochraně oznamovatelů je nepochybně velmi diskutovaným tématem za posledních pár měsíců. Dne 1. 8. 2023 došlo k nabytí účinnosti novely, která zavádí nové povinnosti velkému počtu subjektů.

Koho se nová pravidla týkají?

Mezi tyto povinné subjekty patří především:

 • zaměstnavatelé s 50 a více zaměstnanci (včetně zaměstnanců na DPP, DPČ či agenturních zaměstnanců),
 • veřejní zadavatelé, orgány veřejné moci (s výjimkami),
 • povinné osoby dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tj. AML zákona) – např. advokátní kanceláře, realitní kanceláře nebo banky.

Co může whistleblower nahlásit?

Konkrétně je možné oznámit jednání, které:

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů,
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis EU např. v oblasti finančních služeb, daně z příjmů právnických osob, ochrany spotřebitele, ochrany životního prostředí nebo fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže.

Jaké jsou povinnosti povinných subjektů dle novely zákona o whistleblowingu?

 1. Zřízení interního oznamovacího systému

Stěžejní povinností povinných subjektů je především zřízení interního oznamovacího systému, prostřednictvím něhož bude zaměstnancům umožněno oznámit zaměstnavatelem určené osobě případné protiprávní jednání, kterého se zaměstnavatel dopustil.

 1. Určení příslušné osoby

Další povinností je určení příslušné osoby, která bude řešit přijatá oznámení, přičemž touto osobou může být osoba již v zaměstnaneckém poměru k zaměstnavateli nebo osoba externí.

 1. Zveřejnění informací na webu

Povinný subjekt je dále povinen uveřejnit na svých internetových stránkách informace ohledně příslušné osoby k podání a řešení oznámení a způsobů uplatňování práv oznamovatelů.

 1. Školení zaměstnanců

Povinný subjekt musí pravidelně provádět školení svých zaměstnanců.

 1. Nastavení řádného procesu práce s oznámeními

Povinná osoba musí nastavit proces vypořádání oznámení a dodržovat příslušné lhůty – 7 dnů k vyrozumění oznamovatele o přijetí a posouzení důvodnosti oznámení a 30 dnů k písemnému vyrozumění oznamovatele o výsledcích posouzení (tuto lhůtu lze přitom dvakrát prodloužit).

Co zaměstnavatel jako povinná osoba naopak nesmí?

Po učinění oznámení zaměstnavatel zároveň nesmí učinit žádná odvetná opatření vůči zaměstnanci za učinění oznámení. Těmito odvetnými opatřeními může být kupříkladu rozvázání pracovního poměru, neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou, snížení mzdy nebo přeložení nebo převedení na jinou práci.

Do kdy musí povinný subjekt povinnosti nejpozději splňovat?

Od počtu zaměstnanců a předmětu činnosti příslušné společnosti se odvíjí požadované datum pro implementaci výše zmíněných postupů. Společnostem s více než 250 zaměstnanci, povinným subjektům dle AML zákona (advokátní kanceláře, realitní kanceláře, banky apod.) nebo orgánům veřejné moci byla stanovena lhůta k 1. 8. 2023. U společností s 50 až 249 zaměstnanci postačí splnění povinností k 15. 12. 2023.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.

#AML #DPČ #DPP

Doporučené články

PODNIKÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE: JAK NASTAVIT PODMÍNKY SPOLUPRÁCE A MINIMALIZOVAT RIZIKA

Máte skvělý podnikatelský nápad, plánujete rozjet své podnikání, ale nemáte příslušná oprávnění dle živnostenského zákona, abyste mohl/a sám živnost provozovat S využitím… Více

SMLUVNÍ POKUTY V REALITNÍCH REZERVAČNÍCH SMLOUVÁCH? POZOR NA TO

Uzavření rezervační smlouvy představuje nedílnou součást procesu sjednávání realitních smluv, v níž realitní kanceláře figurují jako zprostředkovatelé obchodu V těchto… Více

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti EU
Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK.

©2020

Design by RVLT