PODNIKÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE: JAK NASTAVIT PODMÍNKY SPOLUPRÁCE A MINIMALIZOVAT RIZIKA

Autor: Mgr. Iva Čípová, 20. 09. 2023

KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ

Máte skvělý podnikatelský nápad, plánujete rozjet své podnikání, ale nemáte příslušná oprávnění dle živnostenského zákona, abyste mohl/a sám živnost provozovat? S využitím institutu odpovědného zástupce Vám již nemusí nic stát v cestě. O co se konkrétně jedná?

Kdy budete odpovědného zástupce potřebovat

Pro některé typy živností potřebujete splnit dané podmínky. Může se jednat to prokázání vzdělání, praxe nebo také obojí. Dvěma příklady z mnoha může být hostinská živnost nebo živnosti v oboru elektro. Pokud tyto podmínky sami nesplňujete a odpovědný zástupce Vám může „vytrhnout trn z paty“.

Podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce

Díky institutu odpovědného zástupce je umožněno provozovat živnost i osobám, které nesplňují všechny zákonné podmínky pro provozování živnosti v souladu s živnostenským zákonem. Odpovědným zástupcem může být pouze fyzická osoba a nikoli osoba právnická.

Odpovědný zástupce musí splňovat všechny všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti ve smyslu § 6 a 7 živnostenského zákona, mezi něž patří:

  • plná svéprávnost,
  • bezúhonnost,
  • odborné nebo jiné způsobilosti v závislosti na druhu provozované živnosti (doklad o odborné způsobilosti, splnění stanovené délky praxe v oboru, doklady o odborné kvalifikaci apod.).

Funkci odpovědného zástupce však nemůže vykonávat osoba, které byl uložen zákaz činnosti, a to po celou dobu trvání tohoto zákazu pro živnost, pod níž příslušná činnost obsahově spadá. Odpovědným zástupcem zároveň nesmí být osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění ve smyslu § 58 odst. 2 a 3 živnostenského zákona po dobu 1 roku od nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění (tj. podnikatel porušil podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese).

Odpovědný zástupce k tomu může funkci vykonávat maximálně pro čtyři podnikatele zároveň. Další limitací odpovědného zástupce je, že nesmí být případně členem kontrolního orgánu právnické osoby (např. dozorčí rady či kontrolní komise).

Odpovědný zástupce může svou roli zajišťovat jak bezplatně, tak za odměnu, záleží na konkrétní domluvě.

Povinnosti odpovědného zástupce

Ustanovením je odpovědný zástupce následně odpovědný za řádný provoz živnosti a za dodržování právních předpisů. Je však důležité mít na paměti, že v případě porušení právní povinnosti je odpovědný sám podnikatel, který má nicméně možnost domáhat se po odpovědném zástupci náhrady škody. To však lze pouze v případě, kdy je zanedbání povinností ze strany odpovědného zástupce řádně dokázáno.

Ustanovení odpovědného zástupce

A jak lze odpovědného zástupce ustanovit? S odpovědným zástupcem je zapotřebí mít uzavřenou písemnou smlouvu, přičemž zákon konkrétně neupravuje, jakou formu má tato smlouva mít.  Tato smlouva může mít tedy buď formu tzv. inominátní smlouvy (nepojmenované smlouvy – např. smlouva o spolupráci), dohody o provedení práce nebo pracovní smlouvy. Odpovědný zástupce může také být statutárním orgánem ve společnosti.

K následnému ustanovení odpovědného zástupce je třeba jeho písemného souhlasu, který se předkládá na formuláři „prohlášení odpovědného zástupce“.

Pokud potřebujete s ustanovením odpovědného zástupce pomoci, obraťte se nás. Rádi Vám pomůžeme.

#odpovědný zástupce #podnikání

Doporučené články

JAK PRACOVAT S AI Z PRÁVNÍHO HLEDISKA?

Skoro všude kolem nás se hemží výstupy, se kterými pomáhala nebo je tvořila umělá inteligence Oslovil nás PR klub a našemu advokátovi Danielu Mackovi položil několik dotazů k umělé… Více

KAMEROVÉ SYSTÉMY A GDPR: BEZPEČNOST VS SOUKROMÍ

Kamerové systémy jsou nedílnou součástí našich každodenních životů Potkáváme se s nimi na veřejných místech jako jsou ulice a nákupní centra, nebo v soukromých prostorách, typicky… Více

Tento projekt Kreativní vouchery Daniel Macek je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Kreativní vouchery | Kreativní voucher Mgr.Daniel Macek, advokát, Registrační číslo: 380000268 | Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Účel projektu: Vytvoření redesignu webu a komplexní PPC analýzy. Realizace projektu: 1.1. 2023 až 30.9.2023

©2020

Design by RVLT