NOVÁ PRAVIDLA A DALŠÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽ. TO JE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

Autor: Zuzana Bayramová, 05. 12. 2023

KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ

Dne 1. října 2023 nabyla účinnosti dlouho očekávaná a mediálně velmi diskutovaná novela zákoníku práce, která přináší mnoho legislativních změn například v oblasti výkonu práce na dálku, informačních povinností zaměstnavatele, dohod konaných mimo pracovní poměr či úpravu režimu nepřetržitého odpočinku zaměstnanců. Níže vám předkládáme přehled nejvýznamnějších změn.

Dohody konané mimo pracovní poměr

Podstatné změny zákoníku práce představuje zejména úprava režimu dohod konaných mimo pracovní poměr, tj. dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti.

Významnou novinkou je zakotvení práva tzv. dohodářů na placenou dovolenou, která se pro účely výpočtu bude určovat na základě fiktivní pracovní doby o délce 20 hodin týdně. Aby měl zaměstnanec vykonávající práci mimo pracovní poměr na dovolenou nárok, je zapotřebí, aby jeho pracovněprávní vztah k zaměstnavateli trval nepřetržitě alespoň 4 týdny a aby pracovník odpracoval alespoň čtyřnásobek své fiktivní týdenní pracovní doby, tj. 80 hodin v příslušném kalendářním roce. Ustanovení o dovolené pro dohodáře nabydou účinnosti 1. 1. 2024.

Další změna, která se dotkne zaměstnanců na DPP či DPČ, je nová povinnost rozvrhování pracovní doby ze strany zaměstnavatele, kdy je nově zapotřebí zaměstnance informovat o rozvrhu práce nejpozději 3 dny před počátkem období, na které je pracovní doba rozvržena.

Dohodářům bude nově příslušet i nárok na náhradní volno za práci ve svátek či příplatek za práci o víkendu, noční práci či práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Práce na home office

Výkon práce na dálku je nově možný pouze na základě písemné dohody zaměstnance a zaměstnavatele. Zákonná úprava výslovně neuvádí výčet náležitostí, které musí takováto dohoda obsahovat, a je tedy ponecháno na zaměstnavateli, jakým způsobem režim výkonu práce na dálku nastaví. Dá se předpokládat, že typickou součástí dohod bude stanovení způsobu zadávání a kontroly práce, způsob rozvržení pracovní doby, pravidel BOZP či stanovení způsobu ochrany dat a informací před zneužitím třetími osobami.

Součástí dohody by mělo být stanovení způsobu náhrady nákladů za výkon práce na dálku (tj. za elektřinu, plyn nebo vodu spotřebovanou během pracovní doby), které lze stanovit např. paušální částkou, skutečným vyúčtováním nákladů či výslovně ujednat, že zaměstnanci náhrada nákladů nenáleží.

Závazek z dohody o práci na dálku je dle zákonné úpravy možné rozvázat buď dohodou zaměstnavatele se zaměstnancem, nebo jej lze vypovědět i bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Zaměstnavatel může se zaměstnancem nicméně ujednat odlišnou délku výpovědní doby. Dohoda i výpověď musí povinně být v písemné formě.

Určité skupiny zaměstnanců budou mít zároveň na výkon práce na dálku nárok. Konkrétně se jedná o těhotné zaměstnankyně, zaměstnance pečující o dítě mladší 9 let nebo pečující o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby. Pokud by zaměstnavatel žádosti od výše zmíněných zaměstnanců nevyhověl, je povinen zamítnutí žádosti řádně odůvodnit.

Dohodu o výkonu práce na dálku je každopádně zapotřebí mít uzavřenou se všemi zaměstnanci, tj. i s těmi, kteří na homeoffice již pracují, a to do 1. listopadu 2023. V případě absence dohody hrozí zaměstnavateli pokuta až do výše 300 000 Kč ze strany inspektorátu práce.

Informační povinnost zaměstnavatele

Novela se významným způsobem dotkla i rozsahu a lhůty pro splnění informační povinnosti zaměstnavatele. V případě, že tak není stanoveno v pracovní smlouvě, je zaměstnavatel nově povinen zaměstnance písemně informovat do 7 dnů ode dne vzniku pracovního poměru o době trvání a podmínkách zkušební doby, způsobu rozvržení pracovní doby a rozsahu práce přesčas,  postupu zaměstnavatele a zaměstnance při rozvázání pracovněprávního vztahu a jiných dalších náležitostech pracovněprávního vztahu dle § 37 zákoníku práce.

Nepřetržitý odpočinek

V rámci novely rovněž došlo k upřesnění stanovení výpočtu nepřetržitého odpočinku v týdnu, který má trvat alespoň 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích a v případě mladistvého zaměstnance alespoň 12 hodin. Od 1. ledna 2024 bude zároveň platit, že zaměstnanci musí mít v rámci týdne nepřetržitý odpočinek alespoň o délce 24 hodin a mladiství 48 hodin.

Jak jsme nastínili výše, novela přinesla do oblasti pracovního práva velké množství změn, které se bezpochyby dotknou velkého počtu zaměstnanců. V případě zájmu o právní poradenství z oblasti pracovního práva se na nás neváhejte obrátit.  My v MACEK.LEGAL to s vámi vyřešíme!

#DPČ #DPP #homeoffice #novelazakoniku #zakonikprace

Doporučené články

JAK PRACOVAT S AI Z PRÁVNÍHO HLEDISKA?

Skoro všude kolem nás se hemží výstupy, se kterými pomáhala nebo je tvořila umělá inteligence Oslovil nás PR klub a našemu advokátovi Danielu Mackovi položil několik dotazů k umělé… Více

KAMEROVÉ SYSTÉMY A GDPR: BEZPEČNOST VS SOUKROMÍ

Kamerové systémy jsou nedílnou součástí našich každodenních životů Potkáváme se s nimi na veřejných místech jako jsou ulice a nákupní centra, nebo v soukromých prostorách, typicky… Více

Tento projekt Kreativní vouchery Daniel Macek je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Kreativní vouchery | Kreativní voucher Mgr.Daniel Macek, advokát, Registrační číslo: 380000268 | Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Účel projektu: Vytvoření redesignu webu a komplexní PPC analýzy. Realizace projektu: 1.1. 2023 až 30.9.2023

©2020

Design by RVLT