JAKÉ JSOU POVINNOSTI PODNIKATELŮ PO ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI?

Autor: JUDr. Iva Čípová, 24. 08. 2022

KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ

Založili jste právě akciovou společnost a nevíte si rady, jak dál? V našem článku najdete návod na to, jak po zápisu společnosti do obchodního rejstříku postupovat a jakým povinnostem se nevyhnete.

Založení podnikatelského účtu

Jakmile bude společnost zapsaná v obchodním rejstříku, je nutné založit si podnikatelský účet. Pro založení účtu bude stačit občanský průkaz, výpis z obchodního rejstříku a počáteční vklad v minimální výši, jehož výše se může lišit podle toho, u které banky bude účet založen. Během několika dní pak od banky obdržíte platební kartu a váš účet bude odblokován pro potřeby společnosti.

Zřízení datové schránky společnosti

Dalším krokem je zřízení datové schránky. Zde vám doporučujeme se s problematikou důkladně seznámit, abyste tak předešli situacím, kdy budou společnosti ze strany orgánů státní správy doručovány písemnosti, aniž byste o tom jako zástupci společnosti věděli. Datová schránka společnosti se zřizuje ze zákona automaticky pro každou nově založenou společnost (dle zákona musí mít datovou schránku každá právnická osoba zapsaná do obchodního rejstříku). Každá datová schránka obsahuje unikátní identifikátor, který ji odlišuje od ostatních schránek.

Pro přihlášení do datové schránky je třeba znát přístupové údaje, tedy uživatelské jméno a heslo. Tyto přístupové údaje jsou vždy zasílány Ministerstvem vnitra do vlastních rukou statutárního orgánu společnosti, většinou do 7 dnů od zápisu společnosti na adresu uvedenou v obchodním rejstříku, tedy na adresu trvalého bydliště, případně na doručovací adresu, kterou statutární orgán zadal do registru obyvatel.

Je také důležité zmínit, že k doručení elektronických písemností dochází již okamžikem přihlášení do datové schránky, přičemž není rozhodné, zda byla zpráva skutečně otevřena a přečtena. V případě nevybírání datové schránky zde navíc existuje institut fikce doručení; ta nastává, nepřihlásí-li se uživatel do datové schránky do 10 dnů od jejího doručení. Je tedy nezbytné datovou schránku alespoň každých 10 dní pravidelně kontrolovat.

Zřízení internetových stránek společnosti

Zákon ukládá všem akciovým společnostem povinnost založit internetové stránky, a to bez zbytečného odkladu po zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Internetové stránky je nutné udržovat v provozu po celou dobu existence společnosti. Na internetových stránkách je akciová společnost povinna uveřejnit veškeré údaje, které je povinna uvádět na obchodních listinách, tedy:

 • obchodní firmu (název společnosti),
 • adresu sídla,
 • údaj o zápisu akciové společnosti do obchodního rejstříku, včetně oddílu a vložky,
 • IČO společnosti,
 • existenci koncernu, je-li společnost součástí koncernové struktury.

Tyto údaje je společnost povinna uveřejnit, průběžně bezplatně aktualizovat a umožnit, aby informace byly dostupné. Akciová společnost dále na svých stránkách publikuje další zákonem vyžadované dokumenty, mezi které patří pozvánka na valnou hromadu, účetní závěrka, výroční zpráva, návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady, zpráva o finanční asistenci, sdělení o přeměnách korporací, rozhodnutí o nuceném přechodu účastnických cenných papírů a další.

Nahlášení provozovny

Povinnost zřídit provozovnu není zákonem uložena. Pokud si však podnikatel provozovnu zřídí, má tzv. oznamovací a označovací povinnost. To znamená, že provozovnu je potřeba nahlásit u živnostenského úřadu a provozovnu řádně označit – obchodní firmou a identifikačním číslem.

Daňová registrace

Další z povinností nově vzniklé akciové společnosti je její registrace u místně příslušného finančního úřadu do 15 dnů od zápisu do obchodního rejstříku k daním, které se společnosti týkají. Registrace se provádí pouze prostřednictvím datové schránky. Jiný způsob není možný. Pokud byste toužili navštívit finanční úřad osobně, bude to pro Vás v tomto případě ztráta času. Každá společnost se musí registrovat k dani z příjmů právnické osoby (bez ohledu na to, zda bude mít příjem).

Společnosti se také mohou týkat další daně:

 • Silniční daň: Má-li na společnost ve vlastnictví automobil, bude se jí týkat také daň silniční.
 • Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků: Pokud společnost vyplácí odměny členům statutárních orgánů nebo zaměstnává zaměstnance, je taktéž povinna k registraci k příslušným daním z příjmu fyzických osob.
 • Daň z přidané hodnoty: Registrace k DPH není zpočátku nutná (povinnost registrovat se k této dani mají subjekty s obratem více než 1 milion za posledních 12 kalendářních měsíců), ale dle typu podnikání by mohla být pro společnost výhodná.

Zde je namístě připomenout, že ke všemu výše uvedenému se lze registrovat prostřednictvím živnostenského úřadu, kde vyřizujete živnost, neboť tento funguje jako centrální registrační místo. Díky propojení jednotlivých úřadů lze všechny registrace vyřídit tady. Určitě je ale na místě a v praxi se osvědčilo registraci na jednotlivých úřadech ověřit.

Povinnosti související se zaměstnanci

Pokud společnost zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance, má povinnost:

 • přihlásit se do registru zaměstnavatelů u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení do 8 kalendářních dnů od nástupu svého prvního zaměstnance a oznámit den nástupu,
 • přihlásit se do registru zaměstnavatelů u příslušné zdravotní pojišťovny (příslušnost je určena podle zdravotní pojišťovny zaměstnance) do 8 kalendářních dnů od nástupu zaměstnance,
 • registrovat zaměstnance u místně příslušného finančního úřadu k dani z příjmu fyzické osoby,
 • sjednat zákonné pojištění odpovědnosti (státem povinně určená pojišťovna, u které se musí registrovat všichni noví zaměstnavatelé, je Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group).

Evidence skutečných majitelů

 • Evidence skutečných majitelů je informačním systémem veřejné správy, do kterého se zapisují zákonem vymezené údaje o skutečných majitelích společností. Evidence je částečně veřejná a každý může nahlížet do její elektronické verze na stránkách Ministerstva spravedlnosti. Za skutečného majitele je považována fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě.
 • Pokud jste založili akciovou společnost jako jediní akcionáři, tento akcionář je zapisován do obchodního rejstříku a mělo by tedy dojít i k automatickému zápisu do evidence skutečných majitelů.
 • Pokud je ve společnosti více akcionářů, ti nemusí být zapsáni do obchodního rejstříku a nedojde tedy ani k automatickému průpisu do evidence skutečných majitelů. Nově založená akciová společnost je tedy povinna podat návrh na zápis jejího skutečného majitele bezodkladně po zápisu do obchodního rejstříku. Návrh se podává na tzv. inteligentním formuláři k příslušnému rejstříkovému soudu, ten má povinnost provést zápis do evidence nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení návrhu.

Pokud budete postupovat dle našeho checklistu, budete mít jistotu, že jste nezanedbali žádnou ze svých povinností.

Pokud budete se založením akciové společnosti či s nezbytnými kroky po založení společnosti potřebovat pomoci, neváhejte se na nás obrátit.

#datová schránka

Doporučené články

DALŠÍ ZMĚNY DPP V LETOŠNÍM ROCE

Práce na dohodu o provedení práce (DPP) byla až do letošního roku oblíbenou formou zaměstnání pro příležitostné přivýdělky nebo práce na nízký úvazek, a to jak pro zaměstnance,… Více

JAK PRACOVAT S AI Z PRÁVNÍHO HLEDISKA?

Skoro všude kolem nás se hemží výstupy, se kterými pomáhala nebo je tvořila umělá inteligence Oslovil nás PR klub a našemu advokátovi Danielu Mackovi položil několik dotazů k umělé… Více

Tento projekt Kreativní vouchery Daniel Macek je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Kreativní vouchery | Kreativní voucher Mgr.Daniel Macek, advokát, Registrační číslo: 380000268 | Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Účel projektu: Vytvoření redesignu webu a komplexní PPC analýzy. Realizace projektu: 1.1. 2023 až 30.9.2023

©2020

Design by RVLT