PŘIPRAVOVANÁ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE PŘINÁŠÍ ZÁSADNÍ ZMĚNY

Autor: Mgr. Pavel Podlešák, 31. 10. 2022

KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ

Legislativním procesem nyní prochází návrh novely zákoníku práce, která do zákoníku zapracovává hned dvě evropské směrnice. Novela přinese řadu změn, včetně úpravy home office, nebo uzavírání smluv na dálku. A tento článek si klade za cíl Vás s nimi v krátkosti seznámit.

Možnost uzavření smlouvy na dálku

Pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti (DPČ) a dohodu o provedení práce (DPP), případně jejich změny, by nově mělo být možné uzavřít prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. V takovém případě je však zaměstnavatel musí zaslat na e-mailovou adresu zaměstnance, kterou zaměstnanec pro tyto účely zaměstnavateli písemně sdělil. Zaměstnanec bude mít právo od takto uzavřené smlouvy (dohody) odstoupit do 7 dnů, pokud s prací nebylo započato.

Elektronické doručování

Návrh obsahuje také novou úpravu elektronického doručování všech písemností určených do vlastních rukou zaměstnance. Aktuálně je sice doručování na e-mail možné, ale pokud zaměstnanec doručení nepotvrdí datovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem, je takové doručení neúčinné.

Nově by mělo platit, že pokud zaměstnanec poskytne zaměstnavateli vlastní e-mailovou adresu pro doručování a vysloví s elektronickým zasíláním písemný souhlas, budou takto zaslané písemnosti považovány za doručené uplynutím 10 dnů od jejich dodání.

Informační povinnost zaměstnavatele

Zaměstnavatel bude nově povinen informovat zaměstnance o obsahu pracovního poměru do 1 týdne od vzniku pracovního poměru, což je od aktuální lhůty v délce 1 měsíce značná změna. K povinně sdělovaným informacím nově přibydou např. informace o době trvání a podmínkách zkušební doby, o odborném rozvoji zaměstnance, o rozsahu minimálního nepřetržitého denního odpočinku v týdnu či údaje o orgánu sociálního zabezpečení, kterému zaměstnavatel odvádí pojistné.

Větší ochrana při dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr

Úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr dozná také značných změn, a to převážně k radosti zaměstnanců. Na rozdíl od současné právní úpravy by nově měli mít osoby pracující na DPP a DPČ právo na dovolenou stejně jako zaměstnanci v klasickém pracovním poměru. Dovolená se vypočítává na základě stanovené týdenní pracovní doby, a proto návrh stanovuje tuto dobu i pro DPP a DPČ. U zaměstnanců pracujících na základě DPČ bude týdenní pracovní dobou sjednaný rozsah práce a u zaměstnanců pracujících na základě DPP 10 hodin týdně. A nejen to. Dohodáři budou mít nově nárok na ošetřovné, na některé příplatky (za práci v noci, o svátcích) nebo budou moci uplatňovat překážky v práci na straně zaměstnance (tj. návštěva lékaře apod.)

Výše uvedené změny jsou trochu paradoxem. Zavedením dohod konaných mimo pracovní poměr došlo k umožnění rychlého a flexibilního zajištění pracovní síly bez nutnosti vyhovět všem formalitám spojeným s uzavřením pracovního poměru. Novela však tyto výhody značně limituje – zda se jedná o krok správným směrem, ukáže čas.

Práce na dálku (home office)

Nejvíce očekávanou změnou je zákonná úprava tzv. home office. Pandemie virové choroby covid-19 si vyžádala nový přístup v mnoha oblastech, mimo jiné vyvstala otázka rozšíření home office na co nejvíce zaměstnanců. Pracovněprávní předpisy však na takovou situaci nebyly připraveny.

Nově bude možné práci na dálku sjednat uzavřením písemné dohody se zaměstnancem. V této dohodě budete muset uvést konkrétní parametry práce na dálku, jako je místo výkonu práce, způsob komunikace, přidělování práce a její kontroly, rozsah práce konané na dálku a podmínky pro rozvržení pracovní doby nebo způsob náhrady nákladů vzniklých při výkonu práce na dálku.

Zaměstnavatel bude mít právo práci na dálku zaměstnanci i písemně nařídit, a to v případě, kdy tak stanoví opatření orgánu veřejné moci. To však bude možné jen na nezbytně nutnou dobu, v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnance a za podmínky, že místo výkonu práce na dálku bude pro výkon práce způsobilé.

Někteří zaměstnanci naopak získají nárok na výkon práce na dálku. Pokud zaměstnanec pečující o dítě mladší 15 let, zaměstnanec pečující o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby nebo těhotná zaměstnankyně písemně požádá o home office, je zaměstnavatel povinen žádosti vyhovět, nebrání-li tomu vážné provozní důvody nebo povaha vykonávané práce. Ve všech případech má zaměstnanci náležet náhrada nákladů spojených s prací na dálku, a to za každou odpracovanou hodinu.

Závěr

Novela zákoníku práce přinese mnoho změn, které jsou očekávány již několik let. V souvislosti s jejich příchodem doporučujeme, aby si jak zaměstnanci, tak zaměstnavatelé, prostudovali svá nová práva a povinnosti. Zaměstnavatelé by především měli zrevidovat své vnitřní předpisy a jednotlivé pracovněprávní smlouvy a dohody.

Účinnost novely je očekávána na první polovinu roku 2023. Neponechávejte však nic náhodě a připravte se na tyto rozsáhlé změny s dostatečným předstihem. Rádi Vám s tím pomůžeme.

#DPČ #DPP #home office #zákoník práce

Doporučené články

JAK PRACOVAT S AI Z PRÁVNÍHO HLEDISKA?

Skoro všude kolem nás se hemží výstupy, se kterými pomáhala nebo je tvořila umělá inteligence Oslovil nás PR klub a našemu advokátovi Danielu Mackovi položil několik dotazů k umělé… Více

KAMEROVÉ SYSTÉMY A GDPR: BEZPEČNOST VS SOUKROMÍ

Kamerové systémy jsou nedílnou součástí našich každodenních životů Potkáváme se s nimi na veřejných místech jako jsou ulice a nákupní centra, nebo v soukromých prostorách, typicky… Více

Tento projekt Kreativní vouchery Daniel Macek je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Kreativní vouchery | Kreativní voucher Mgr.Daniel Macek, advokát, Registrační číslo: 380000268 | Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Účel projektu: Vytvoření redesignu webu a komplexní PPC analýzy. Realizace projektu: 1.1. 2023 až 30.9.2023

©2020

Design by RVLT