CO NOVÉHO PŘINÁŠÍ VLÁDNÍ NOVELA TRESTNÍHO ZÁKONÍKU A TRESTNÍHO ŘÁDU?

Autor: Mgr. Jitka Červenková, 25. 08. 2020

KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ

Dne 19. 7. 2020 byla sněmovnou schválena dlouho očekávaná a hojně diskutovaná novela trestního zákoníku vč. trestního řádu, jenž nabývá účinnosti 1. 10. 2020. Novela si především klade za cíl zefektivnit a zjednodušit ukládání trestů, spolu s odlehčením agendy trestním soudům. Co za novinky tato novela tedy přináší?

  1. Prodloužení promlčecí doby

Nově se prodlužuje promlčecí doba z 20 na 30 let u zvlášť závažných zločinů, vč. trestných činů týkající se privatizace.

  1. Častější ukládání peněžitých sankcí a obecně prospěšných prací spolu se zákonnými přepočty na trest odnětí svobody

Aby mohly soudy ukládat ve větší míře peněžité tresty, namísto krátkodobých trestů vězení, stanovuje novela zákonný přepočet pro přeměnu nezaplaceného peněžitého trestu v trest odnětí svobody – jedna denní sazba nezaplaceného peněžitého trestu bude odpovídat dvěma dnům trestu odnětí svobody. Když už jsme u peněžitých trestů, pak novela dále také prodlužuje lhůty pro zaplacení uloženého peněžitého trestu, po jehož úplném zaplacení má být trest zahlazen (nebudete ho mít ve výpisu z trestního rejstříku), avšak s výjimkou zvlášť závažných trestných činů. Pozor by si nově měli dát všichni, kterým bude uložen trest obecně prospěšných prací. Zákonný přepočet nově přeskakuje „mezifáze“ domácího vězení či peněžité trestu a rovnou stanovuje, že za jednu hodinu nevykonaných obecně prospěšných prací dostane dotyčný jeden den trestu odnětí svobody (jako tomu bylo doposud). Rozšíření možnosti ukládání těchto alternativních trestů se s novelou promítá již do samotné přípravné fáze trestního řízení, kdy orgány činné v trestním řízení mají povinnost zkoumat majetkové a rodinné poměry pachatelů, za účelem případného uložení peněžitého trestu či trestu obecně prospěšných prací.

  1. Rozšíření možností, kdy lze využít dohody o vině a trestu

Za současné právní úpravy bylo možné uzavřít dohodu o vině a trestu u přečinů a zločinů, jejichž horní hranice trestní sazby nepřesahuje 10 let, na což mnohdy nebylo dosaženo, a proto dohoda o vině a trestu nebyla tolik využívána. Nyní ji bude možné uzavřít u všech trestných činů, což znamená, že i u těch zvlášť závažných. Mělo by se tak jednat o výrazné ulehčení trestním soudům.

  1. Rozšíření možností podmínečného propuštění po odpykání 1/3 trestu

Opět se tato možnost novelou rozšiřuje i o zvlášť závažné zločiny, avšak s tou podmínkou, že se musí jednat o prvotrestaného odsouzeného.

  1. Úprava zákona o trestní odpovědnosti právnických osob

Stranou pozornosti nezůstaly ani právnické osoby. Novela se především zaměřuje na podmíněné upuštění od zbytků trestů po vykonání jejich ½, a to u trestných činů: zákazu činnosti, zákazu plnění veřejných zakázek, účasti ve veřejné soutěži či zákazu přijímání dotací. Novela se také zabývá zmírněním pravidel pro zahlazení odsouzení společností.

  1. Zvýšení hranice škod pro posouzení majetkového protiprávního skutku jako trestného činu

A konečně, hojně diskutované zvýšení hranice škody při spáchání majetkových deliktů, která místo současných 5.000,- Kč nově bude stanovena hraniční částkou 10.000,- Kč. Jinými slovy, skutky, kterými bude spáchána škoda pod 10.000,- Kč (tzv. škoda nikoli nepatrná), budou považovány za přestupky, kterými se budou zabývat obce či městské radnice. Novela pozměnila taktéž hranici škody nikoli malé na částce více než 50.000,- Kč; větší škodu s částkou více než 100.000,- Kč; značnou škodu s částkou více než 1.000.000,- Kč, avšak škodu velkého rozsahu, která definuje nejzávažnější majetkové delikty, nově stanovuje z částky 5.000.000,- Kč na 10.000.000,- Kč. Co k tomuto zákonodárce vedlo? Jedná se o reakci na vyspělejší dobu a s tím spojené zvýšení průměrné hrubé měsíční mzdy občanů a jejich životní úrovně. K tomuto se vyjadřoval i Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 26.5.2020, sp. zn. Pl. ÚS 46/18, kde zkoumal, zda majetková hranice škody není v rozporu s ústavním pořádkem a v souvislosti s tím popisuje význam korektivů hranice škody majetkových deliktů, a to zásady ultima ratio, zásady oportunity a subsidiarity trestní represe. Serveru www.advokatnidenik.cz se podařilo získat stanovisko předsedy Svazu měst a obcí ČR Mgr. Františka Jukla, MPA k této novelizaci, jejíž přijetí Jukl nedoporučuje, jelikož má za to, že nebyly provedeny dostatečně podrobné analýzy, ze kterých by bylo zřejmé, o jaký počet trestních (protiprávních) činů se jedná a jaké náklady tato změna přinese. Shrnuje také, že: „Dle našeho názoru lze očekávat nárůst deliktů do 10 tisíc, neboť hrozba vězení má na rozdíl od správních sankcí odrazující účinek. Společnosti je dáván signál, že krádež do 10 000 Kč je jen přestupkem, a nebezpečnost takového činu pro společnost je zanedbatelná. Navrhovanou změnou by tak došlo k nežádoucí změně povědomí veřejnosti o zvýšené beztrestnosti a tím i k možnému zvýšení protiprávních jednání navýšeným počtem drobných majetkových protiprávních činů (krádeží). Nabýváme dojmu, že hlavním cílem této změny je odlehčit soudům a věznicím. Nelze dopustit, aby na základě takové změny došlo k situaci, kdy drobná majetková trestná činnost nebude v budoucnu trestána či bude postihnutelná s velkými obtížemi. Není pochyb o tom, že by zvýšení hranice pro trestný čin, přineslo nárůst přestupkové agendy u obecních úřadů.“ [1]Zda novela bude mít ten kýžený efekt a ulehčí trestním soudům a věznicím, ale zároveň nepřehltí obecní úřady/radnice a nezvýší se páchání majetkových přestupků do 10.000,- Kč, se tedy teprve ukáže.

Dostali jste se „do křížku“ se zákonem či máte dojem, že vůči Vám je páchán protiprávní čin? Neváhejte a obraťte se na nás, máme v této oblasti bohaté zkušenosti a rádi se staneme Vašimi parťáky, abychom Vám případně pomohli ze svízelné situace.

[1] Zdroj: článek ze dne 23.7.2020 nazvaný „Novela trestního zákoníku a trestního řádu podpoří častější peněžité tresty“, dostupný na: https://advokatnidenik.cz/2020/07/23/novela-trestniho-zakoniku-a-trestniho-radu-podpori-castejsi-penezite-tresty/

Doporučené články

JAK PRACOVAT S AI Z PRÁVNÍHO HLEDISKA?

Skoro všude kolem nás se hemží výstupy, se kterými pomáhala nebo je tvořila umělá inteligence Oslovil nás PR klub a našemu advokátovi Danielu Mackovi položil několik dotazů k umělé… Více

KAMEROVÉ SYSTÉMY A GDPR: BEZPEČNOST VS SOUKROMÍ

Kamerové systémy jsou nedílnou součástí našich každodenních životů Potkáváme se s nimi na veřejných místech jako jsou ulice a nákupní centra, nebo v soukromých prostorách, typicky… Více

Tento projekt Kreativní vouchery Daniel Macek je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Kreativní vouchery | Kreativní voucher Mgr.Daniel Macek, advokát, Registrační číslo: 380000268 | Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Účel projektu: Vytvoření redesignu webu a komplexní PPC analýzy. Realizace projektu: 1.1. 2023 až 30.9.2023

©2020

Design by RVLT