UMÍSTĚNÍ SÍDLA V BYTĚ: VÝHODA ČI KOMPLIKACE?

Autor: Mgr. Zuzana Carvová, 01. 10. 2020

KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ

Co je sídlo společnosti?

Definici sídla, jako takového, v právních předpisech příliš nenalezneme, avšak mnoho předpisů se problematikou sídla zabývá. Zmínky o něm nalezneme například v občanském zákoníku, zákoně o obchodních korporacích či živnostenském zákoně. Z obecné roviny můžeme brát sídlo jako určitou adresu, na které skutečně sídlí právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající a která je zapsána ve veřejném rejstříku, toto rovněž vyplývá z ustanovení § 429 odst. 1 občanského zákoníku. Dále sídlo můžeme definovat jako prostor – místo, kde podnikatelé budou po založení společnosti pracovat nebo kde se budou nacházet jejich kanceláře, či výrobní jednotky. Sídlo je druhým základním údajem, který identifikuje konkrétní společnost a musí být například u právnické osoby stanoveno již při jejím vzniku. U fyzické osoby podnikající je sídlem stanovena zpravidla adresa trvalého pobytu.

 K čemu je tedy sídlo? Kromě toho, že je to definiční znak společnosti, slouží také například jako určující kritérium v případě určování místa plnění dluhu, ať už peněžitého či nepeněžitého a stanovování příslušnosti soudů při podání žaloby.

Kam lze umístit sídlo?

Umístění sídla v bytě

Umístění sídla v bytě přichází především v počátcích podnikání, kdy řada fyzických osob začíná podnikat jako OSVČ. Nabízí se otázka, proč by nemělo být výhodné umístit sídlo v bytě, který běžně obýváme, když je to nejlevnější varianta? Na tuto otázku se Vám odpovědi dostane níže v tomto článku.

Zákon jako takový sídlo umístěné v bytových prostorách nezakazuje. Zákonem jsou však vymezeny podmínky, za kterých je sídlo v bytě dovoleno. Tyto podmínky Vám přiblížíme níže.

Umístění sídla ve virtuálním sídle

 Virtuálním sídlem rozumíme umístění sídla do prostor vlastníka, jehož podnikání je založeno na poskytování administrativních služeb klientům. Většinou se jedná o velmi lukrativní adresy v centru města. Náplň této služby spočívá například v přebírání poštovních zásilek.

Umístění sídla v pronajímaných prostorech

Další možností, jak umístit sídlo, je pronájem kancelářských prostor. Tato varianta však bývá finančně velmi náročná a v případě změny pronájmu zde vyvstává otázka administrativních změn jako přetisk hlavičkových papírů, úprava vizitek aj.

Jaké jsou tedy podmínky pro umístění sídla v bytě?

K tomu, abyste mohli umístit sídlo společnosti v bytě, je nutné splnit stanovené podmínky.

První takovou podmínkou, je doložení právního důvodu k užívání prostor. K tomu, je zapotřebí souhlasu vlastníka bytu s užíváním bytu. V případě, že je byt ve vlastnictví více spoluvlastníků, je zapotřebí souhlasu všech spoluvlastníků či alespoň souhlas většiny spoluvlastníků (v tomto případě se výklad soudů různí, doporučujeme tedy mít souhlas všech spoluvlastníků). Pro případ, že se jedná o byt nacházející se v režimu družstevního bytu, je zde nutností vyžádat si udělení souhlasu od představenstva bytového družstva, který musí být v souladu se stanovami daného družstva. Stejně tak, pokud je byt ve vlastnictví manželů, bude nutný souhlas s umístěním sídla společnosti druhého manžela.  Veškeré tyto souhlasy musí být písemné s úředně ověřenými podpisy.

Ustanovení § 136 občanského zákoníku stanoví druhou podmínku umístění sídla v bytě a to tak, že „nenaruší-li to klid a pořádek v domě, může být sídlo i v bytě.“ Z tohoto ustanovení vyplývá, že sídlo v bytě je možné zřídit pouze v případě, že nebude žádným způsobem narušovat soužití se sousedy, celkový klid aj. Dále by předmět podnikání neměl být v rozporu s možností v bytě podnikat, tzn., měl by být slučitelný s povahou a rozsahem činnosti podnikání.

Má umístění sídla v bytě nějaké výhody?

Výhodou umístění sídla v bytě je nižší finanční zatížení. V případě, že sídlo umístíte v bytě, ušetříte peníze za pronájem kanceláře, ve které by se sídlo společnosti umístilo anebo za pronájem virtuálního sídla. Další výhodou může pro někoho být pocit znalosti a osobnosti prostředí bytu. Toto jsou však pravděpodobně jediné výhody, které takové umístění přináší.

A jaké jsou nevýhody?

  1. Transparentnost sídla a s tím spojené nevyžádané návštěvy a ztráta soukromí

Ustanovení § 435 odst. 1 občanského zákoníku stanovuje, že každý podnikatel je povinen uvádět na obchodních listinách a v rámci informací zpřístupněných veřejností prostředky dálkového přístupu své jméno a sídlo. Taktéž je zde povinnost dle živnostenského zákona, který stanovuje povinnost viditelného označení obchodní firmy již před vstupem do nemovitosti. Jednodušeji řečeno, již u vchodových dveří byste měli mít umístěn název vaší společnosti. Dále je vzhledem ke skutečnosti, že sídlo je věcí veřejnou, možné, že by mohlo dojít k nevyžádaným návštěvám nejen zákazníků, ale i cizích osob.

  1. Kontroly od úřadů

S ohledem na občasné kontroly, které jsou prováděné úřady (např. finančním úřadem, živnostenským úřadem, Českou obchodní inspekcí, úřadem práce), je možné, že v případě kontroly, kdy Vám pověření pracovníci úřadu zaklepají na dveře, budete muset strpět nejenom jejich vstup do bytu, k jehož výkonu si smí pozvat potřebné osoby, ale i fakt, že během šetření si mohou pořizovat obrazové i zvukové záznamy, a to i bez ohledu na souhlas osob, které se v bytě nacházejí, nevyjímaje rodinné příslušníky zde žijící.

Stejně tak stojí za drobnou zmínku případné vyšetřování Policie ČR, které se zde může vyskytnout v případě, že Vaše společnost, i když ne svou vinou, bude spolupracovat se subjekty, které jsou například činné v podvodných činnostech v oblasti DPH atp. Při takovémto vyšetřování se Policie ČR bude zaměřovat i na osoby v obchodním vztahu příbuzné s daným subjektem vyšetřování, čili i na Vaši společnost.

  1. Hrozba existence exekuce

V případě, že by se společnost dostala do finančních potíží, bylo by vysoce pravděpodobné, že vykonavatel exekuce navštíví společnost v místě jejího sídla, čili v bytě, kde žijete. V tuto chvíli nemusí při výkonu svého povolání hledět na to, co patří a nepatří k podnikání či je jeho součástí a je velice pravděpodobné, že v rámci exekuce Vám budou zabaveny i předměty, které k podnikání neužíváte jako např. televize, myčka nádobí, rádio a podobné věci běžně sloužící rodině. Vrácení věcí, které by Vám byly zabaveny, je sice možné domáhat se u soudu, avšak takové řízení může být finančně i časově velice náročné.

Závěrem je vhodné říci, že umístění sídla v bytě má své klady i své zápory, jež byly popsány výše. Je tedy na uvážení každého, zda rizika, která jsou spojená s tímto umístěním, jsou pro něj přijatelná a zda své sídlo tedy umístí v bytě nebo zda jsou pro něj nevýhody až příliš velké a proto raději zvolí cestu pronájmu prostoru či virtuálního sídla.

Doporučené články

DALŠÍ ZMĚNY DPP V LETOŠNÍM ROCE

Práce na dohodu o provedení práce (DPP) byla až do letošního roku oblíbenou formou zaměstnání pro příležitostné přivýdělky nebo práce na nízký úvazek, a to jak pro zaměstnance,… Více

JAK PRACOVAT S AI Z PRÁVNÍHO HLEDISKA?

Skoro všude kolem nás se hemží výstupy, se kterými pomáhala nebo je tvořila umělá inteligence Oslovil nás PR klub a našemu advokátovi Danielu Mackovi položil několik dotazů k umělé… Více

Tento projekt Kreativní vouchery Daniel Macek je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Kreativní vouchery | Kreativní voucher Mgr.Daniel Macek, advokát, Registrační číslo: 380000268 | Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Účel projektu: Vytvoření redesignu webu a komplexní PPC analýzy. Realizace projektu: 1.1. 2023 až 30.9.2023

©2020

Design by RVLT